Προεδρικό διάταγμα 391/96

ΠΔ 391/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 391/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, (ΦΕΚ 264/Α/1996), 29-11-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 2 παράγραφος 1 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2229/1994, 18 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου 1418/1984.

 

β) Της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και του άρθρου 29Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και

 

γ) Της παραγράφου 5 περίπτωση ε' και στ' του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α/1988) και συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων (ΦΕΚ 167/Α/1988).

 

2. Την αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.441/21.566/10-10-1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 932/Β/1996).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 δραχμών για το έτος 1996 και 3.500.000 για κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους 1996 του Υπουργείου Οικονομικών (Κωδικός Αριθμός Εξόδων 1515 Ειδικός Φορέας 23110), καθώς από τις σχετικές πιστώσεις, που θα εγγράφονται προς τούτο, στους προϋπολογισμούς αυτού των επόμενων ετών.

 

4. Την 457/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 5: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 6: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 7: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 8: Έκταση εφαρμογής και έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-11-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.