Προεδρικό διάταγμα 3/10/91

ΠΔ 03-10-1991: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή Εξαρχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-10-1991: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή Εξαρχείων, (ΦΕΚ 797/Δ/1991), 11-11-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 842/1980 Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας κατά την έκδοση διοικητικών τινών πράξεων ατομικού χαρακτήρος κ.λ.π. (ΦΕΚ 208/Α/1980).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1, εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. α') του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Την Υ/1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη (ΦΕΚ 702/Β/1991).

 

7. Τις 1295/1989 και 1170/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών.

 

8. Την 118/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στο τμήμα της πόλης, που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (Ιστορικό Κέντρο) (ΦΕΚ 567/Δ/1979) και ειδικότερα:

 

α) στη συμβολή των οδών Οικονόμου και Κουντουριώτου με τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία ΕΖΗΘΙΕ τμήματος του 35 οικοδομικού τετραγώνου ως χώρου δημοτικού Πολιτιστικού κτιρίου και

 

β) στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Μεθώνης με τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία ΑΒΓΔΑ τμήματος του 33 οικοδομικού τετραγώνου ως χώρου κοινοχρήστου πρασίνου και την έγκριση πεζοδρόμου όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 81562/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

pd.3.10.91

 

Αθήνα, 03-10-1991

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.