Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Οικονομική εξυγίανση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τηρούν και δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και ισολογισμούς ή ετήσιες καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και μεταφοράς φορτίου. Τα κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ως υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας ή οποιασδήποτε δημόσιας επιδότησης, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στους σχετικούς λογαριασμούς και να μην μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, συστήνεται στο πλαίσιο της οικονομικής του διοίκησης, χωριστός λογαριασμός απόσβεσης των χρεών. Στο παθητικό του λογαριασμού αυτού μεταφέρονται όλα τα δάνεια που έχει συνάψει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τόσο για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων όσο και για την κάλυψη υπερβάσεων δαπανών εκμετάλλευσης που απορρέουν από τη δραστηριότητα σιδηροδρομικών μεταφορών ή από τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής.

 

3. Τα χρέη που προέρχονται από δραστηριότητες θυγατρικών δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένων των χρεών που τυχόν προέλθουν από τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδομής.

 

4. Για την εξάλειψη των χρεών της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις, στο πλαίσιο των άρθρων 73, 87 και 88 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.