Προεδρικό διάταγμα 422/79

ΠΔ 422/1979: Περί συστήματος σηματοδότησης ασφαλείας στους χώρους εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 422/1979: Περί συστήματος σηματοδότησης ασφαλείας στους χώρους εργασίας, (ΦΕΚ 128/Α/1979), 15-06-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 25-08-1920 περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων.

 

2. Την από 31-01-1979 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

 

3. Την από 29-03-1979 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

 

4. Την από 25-07-1977 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών - Μελών, οι οποίες αφορούν εις την σηματοδότηση ασφαλείας των χώρων εργασίας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 399/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 2: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 3: Βασικές αρχές του συστήματος σηματοδότησης ασφαλείας - Σήματα και χρώματα ασφαλείας

Άρθρο 4: Σήματα ασφαλείας επικίνδυνων τινών καταστάσεων

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 6: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-06-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Εργασίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.