Προεδρικό διάταγμα 422/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδοτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, οι βιομήχανοι, βιοτέχνες, και παντός είδους επιχειρηματίες και εργοδότες εν γένει υποχρεούνται, όπως εξασφαλίζουν, δια της καταλλήλου χρησιμοποιήσεως των σημάτων ασφαλείας, την έγκαιρο, ταχεία, ορθή, πλήρη και συνεχώς επαναλαμβανόμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση των μισθωτών, τους οποίους αφορά εκάστοτε αυτή, επί αντικειμένων ή καταστάσεων ικανών να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους δια την ασφάλειαν και την υγείαν των.

 

2. Ειδικότερα, τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν οι ανωτέρω προς συμμόρφωσή των προς τις διατάξεις του παρόντος, δέον να κείνται εντός των ως κατωτέρω διαγραφομένων όρων και προϋποθέσεων:

 

α) Δια την σηματοδότηση ασφαλείας εις άπαντες τους χώρους εργασίας, δέον να εφαρμόζονται οι καθοριζόμενες δια του παρόντος βασικές αρχές.

 

β) Δια την παροχή υποδείξεων ή πληροφοριών αφορωσών την ασφάλειαν εις περιπτώσεις επικινδύνων καταστάσεων, αναλόγων προς τα περιλαμβανόμενες εις το άρθρο 4 του παρόντος, καθώς και δια την επισήμανση αυτών, δέον να χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς, και μόνο τα αντίστοιχα σήματα ασφαλείας, τα οποία καθορίζονται εις τούτο.

 

γ) Τα σήματα ασφαλείας δέον να είναι απολύτως ορατά, ευκρινή και ευδιάκριτα εν γένει εις άπασας τις λεπτομέρειες των. Προ τούτο:

 

Ι. Οι συνολικές διαστάσεις των πρέπει να είναι τοιαύτες, ώστε η επιφάνειά των (έστω Ε) και η απόστασις παρατηρήσεως των υπό των μισθωτών (έστω Α) να ικανοποιούν την σχέση Ε ≥ Α2/2000 (οι παράμετροι Ε και Α2 εκφράζονται εις τις αυτές μονάδες μετρήσεως).

 

ΙΙ. Δέον να φωτίζονται επαρκώς, χρησιμοποιουμένου και καταλλήλου τεχνητού φωτισμού, όταν και όπου απαιτείται τοιούτος.

 

Δια καλύτερη ορατότητά των κατά τις νυκτερινές ώρες δύνανται να χρησιμοποιούνται, εις την σύνθεση των χρωμάτων, και κατάλληλες ουσίες που φθορίζουν ή φωσφορίζουν.

 

δ) Πίνακες στους οποίους φαίνονται τα σήματα ασφαλείας, τα οποία χρησιμοποιεί εκάστη επιχείρησις, δεόντως χρωματισμένα και μετ' επισημάνσεως της σημαίας εκάστου, δέον να καταχωρίζονται, εν μικρογραφία, εις συγκεντρωτικούς πίνακας. Οι πίνακες αυτοί δέον να ευρίσκονται αναρτημένοι εις προσιτά και εμφανή σημεία των χώρων εργασίας της επιχειρήσεως, ίνα λαμβάνουν γνώσιν του περιεχομένου των άπαντες οι μισθωτοί ταύτης.

 

ε) Δέον να παρέχονται εις τους μισθωτούς όλες οι αναγκαίες οδηγίες, πληροφορίες ή διευκρινίσεις, που αφορούν εις την κατανόηση του περιεχομένου των πινάκων αυτών.

 

3. Η σηματοδότησις ασφαλείας των χώρων εργασίας, εις ουδεμίαν περίπτωσιν υποκαθιστά ή περιορίζει την λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.