Προεδρικό διάταγμα 470/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δομήσεως προσαυξάνει τη δυναμένη να δομηθεί επιφάνεια ορόφων στο ωφελούμενο ακίνητο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον τύπο:

 

Eqn570

 

Οι υπεισερχόμενοι στον τύπο παράγοντες και η σημασία τους είναι:

 

Α) ΕΩ: εκφράζει την επιφάνεια που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφελούμενο ακίνητο, επιπλέον της επιτρεπομένης ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που ανά m2 αξία του πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του ωφελούμενου δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι: ΕΩ = ΕΙΣ,Ω + ΕΟΡ,Ω όπου ΕΙΣ,Ω είναι η επιφάνεια σε m2 που μεταφέρεται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο ισόγειο του ωφελούμενου και ΕΟΡ,Ω είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται στους υπερκείμενους ορόφους αυτού.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελούμενου μπορεί να δημιουργηθεί αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι: ΕΩ = ΕΙΣ,Ω Χ ΣΕΩ + ΕΟΡ,Ω. Όπου ΣΕΩ είναι συντελεστής που εισάγει την εμπορικότητα στη θέση του ωφελουμένου ακινήτου και ισούται με το λόγο της αξίας ανά m2 ισογείου στη θέση αυτή προς την αντίστοιχη αξία στον υπερκείμενο Α' όροφο.

 

Στις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, ο Συντελεστής Εμπορικότητας δίνεται από τους σχετικούς πίνακες, ενώ για τις λοιπές περιοχές προκύπτει, όπως πιο πάνω από το λόγο των δύο αξιών, που πρέπει να δίδονται από την αναγκαία εκτίμηση αξιών την προβλεπόμενη από την τροποποίηση του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 510/1979.

 

Β) ΕΒ: εκφράζει την προς μεταφορά επιφάνεια του βαρυνομένου ακινήτου, που προκύπτει από τις επιφάνειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σ' αυτό, με βάση την εξάντληση του ισχύοντος συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου, αφού αφαιρεθούν οι επιφάνειες των τυχόν διατηρουμένων κτισμάτων του, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι: ΕΒ = ΕΙΣ,Β + ΕΟΡ,Β, όπου ΕΙΣ,Β είναι η επιφάνεια σε m2 που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποιηθείσα κάλυψη από το κατά τα ανωτέρω ισόγειο του βαρυνόμενου και ΕΟΡ,Β είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποιηθείσα από τους υπερκείμενους του ορόφους.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή), είναι: ΕΒ = ΕΙΣ,Β x ΣΕΒ + ΕΟΡ,Β. Όπου ΣΕΒ είναι ο συντελεστής εμπορικότητας στη θέση του βαρυνομένου ακινήτου και ισχύει γι' αυτόν ο,τι καθορίστηκε προηγουμένως για το Συντελεστή Εμπορικότητας γενικά.

 

Γ) ΑΩ: η αξία γης ανά τετρ. μέτρο του οικοπέδου του ωφελουμένου ακινήτου.

 

Δ) ΑΒ: η αξία γης m2 του οικοπέδου του βαρυνομένου ακινήτου.

 

Ε) ΣΩ: συνδέεται με το συντελεστή δόμησης όπως ισχύει για τη θέση του ωφελουμένου ακινήτου, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστού, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου) δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου, δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι ΣΩ - ΣΔΩ, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του ωφελουμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου), εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι: ΣΩ = ΣΔΩ + ΚΩ Χ (ΣΕΩ-1). Όπου ΚΩ είναι το ισχύον ποσοστό κάλυψης στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 m2, τη θεωρημένη γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και όπου ΣΔΩ και ΣΕΩ είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας, στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου.

 

ΣΤ) ΣΒ: συνδέεται με το συντελεστή δόμησης, όπως ισχύει για τη θέση του βαρυνομένου ακινήτου, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστού, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι ΣΒ = ΣΔΒ, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του βαρυνομένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου, είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου), εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή), είναι: ΣΒ - ΣΔΒ + ΚΒ Χ (ΣΕΒ - 1). Όπου ΚΒ είναι το ισχύον ποσοστό κάλυψης στη θέση του βαρυνομένου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 m2, τη θεωρούμενη γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου). ΣΔΒ και ΣΕΒ είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας, στη θέση του βαρυνομένου ακινήτου, όπως ορίστηκαν προηγούμενα.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προκύπτουσα επιφάνεια ΕΩ δομείται σε άλλη θέση του ίδιου ακινήτου ή σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο ακίνητο) καθ' υπέρβαση του επιτρεπομένου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου και σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο εγκριτικό διάταγμα της συγκεκριμένης μεταφοράς του συντελεστού ή προκειμένου περί Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) με το εγκριτικό Διάταγμα αυτής και με τους εξής περιορισμούς.

 

α) Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης υλοποιείται σε κτίριο που κατασκευάζεται μέσα στο ιδεατό στερεό όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) χωρίς υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης της περιοχής του ωφελουμένου ακινήτου προσαυξημένο κατά το μεταφερόμενο συντελεστή. Σε περιπτώσεις ανεγέρσεως ειδικών κτιρίων το ως άνω προκύπτον μέγιστο ύψος του κτιρίου μπορεί να προσαυξηθεί κατά 6,00 m χωρίς αυτό να υπερβαίνει τα 32,00 m.

 

β) Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης, δεν μπορεί να προσαυξήσει τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής του ωφελουμένου ακινήτου πάνω από 50% εφόσον αυτός είναι μέχρι και 0,8 πάνω δε από 30% εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,8.

 

γ) Σε περίπτωση που ο συντελεστής δόμησης του ωφελουμένου ακινήτου έχει εξαντληθεί κατά νόμιμο τρόπο και είναι μεγαλύτερος από τον ισχύοντα στην περιοχή ερευνάται αν, με την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου β, είναι δυνατή η περαιτέρω προσθήκη με μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης τότε αν ο ισχύων συντελεστής της περιοχής είναι μικρότερος της μονάδας, προσαυξάνεται ο πραγματοποιηθείς συντελεστής δόμησης κατά ποσοστό 10% χωρίς η πρόσθετη αυτή επιφάνεια, μετά της υπάρχουσας να υπερβαίνει τον αριθμό 1.00.

 

Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για ανέγερση ειδικών κτιρίων, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και για περιοχές που έχουν καθοριστεί ως Ζώνες Αγοράς Συντελεστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 04-04-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 215/Δ/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 19-06-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.