Προεδρικό διάταγμα 4/8/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δαπάνη εκτελέσεως των εργασιών των προβλεπομένων υπό των στο άρθρο 1 μελετών, βαρύνει τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες, πλην αν άλλως ειδικώς ορίζεται δια της στο άρθρο 2 αποφάσεως.

 

2. Δια της προαναφερομένης αποφάσεως, δύναται να αναλάβει το Δημόσιον ή ο Δήμος ή η Κοινότης ή η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών, επιρριπτόμενης εν συνεχεία της σχετικής δαπάνης εις τους υπόχρεους. Εν τη περιπτώσει ταύτη δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδοτήσεως των σχετικών έργων ως και το ποσοστόν συμβολής του Δημοσίου ή του Δήμου ή της Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης εις την συνολική δαπάνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 13-02-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 118/Δ/1981). (ΦΕΚ 118/Δ/1981).

 

3. α. Εν περιπτώσει εκτελέσεως των έργων των προβλεπομένων υπό των στο άρθρο 1 μελετών, υπό του Δημοσίου ή του Δήμου ή της Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης βάσει του ολικού ή του αναλογούντος εις τους υπόχρεους ποσού της σχετικής δαπάνης, καταρτίζεται υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων πίνακας, εμφαίνων το ποσόν δι' ου βαρύνεται έκαστος των ωφελουμένων παρόδιων. Το ποσόν τούτο καθορίζεται αναλόγως του μήκους τον επί του διαμορφουμένου κοινοχρήστου χώρου προσώπου εκάστου οικοπέδου και βάσει της ανά τρέχον μέτρον προσόψεως (μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής) αντιστοιχούσης εις τους υπόχρεους δαπάνης.

 

β) Εν περιπτώσει ανακατασκευής ή διαρρυθμίσεως πεζοδρομίων, μόνον εις την μίαν πλευρά της οδού ή με μεταβαλλόμενο ή με διάφορον εις τις δύο πλευράς αυτής πλάτος, το ποσόν, δι' ου επιβαρύνεται έκαστος των υπόχρεων (μόνον ως προς την δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίου) καθορίζεται αναλόγως του εμβαδού του πεζοδρομίου, που εμπίπτει στο πρόσωπο εκάστου οικοπέδου και βάσει της ανά τετραγωνικό μέτρον πεζοδρομίου αντιστοιχούσης δαπάνης.

 

γ) Η δαπάνη διαμορφώσεως ή ανακαινίσεως της προσόψεως κτιρίου βαρύνει τον ιδιοκτήτη εκτός εάν άλλως ορίζεται δια της στο άρθρο 2 αποφάσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 13-02-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 118/Δ/1981). (ΦΕΚ 118/Δ/1981).

 

4. α) Η δαπάνη συντηρήσεως των έργων των προβλεπομένων υπό των στο άρθρο 1 μελετών, βαρύνει τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες κατά ποσοστόν υπολογιζόμενο συμφώνως προς την προηγούμενη παράγραφο.

 

β) Την συντήρηση των ανωτέρω έργων αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος ή Κοινότης, εφόσον τα έργα εκτελέσθηκαν υπ' αυτού ή του Δημοσίου, ή δε σχετική δαπάνη βεβαιώνεται εις βάρος των υπόχρεων και εισπράττεται ομού μετά των Δημοτικών τελών.

 

Δύναται όμως την συντήρηση των έργων αυτών να αναλάβουν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες εφ' όσον τούτο ορίζεται ρητώς δια της στο άρθρο 2 αποφάσεως.

 

5. Επίσης συμφώνως προς την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται η βαρύνουσα έκαστον των υπόχρεων δαπάνη εν περιπτώσει εκτελέσεως ή συντηρήσεως των έργων υπ' αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.