Προεδρικό διάταγμα 13/2/81

ΠΔ 13-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 04-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί εφαρμογής μελετών των αναπλάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 04-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί εφαρμογής μελετών των αναπλάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών, (ΦΕΚ 118/Δ/1981), 02-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 1, 74, 75, 76, 78 και 79 αυτού και β) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, και ειδικότερα του άρθρου 79 (παράγραφοι 1 και 5) αυτού

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 56 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1298/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του από 04-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί εφαρμογής μελετών αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών (ΦΕΚ 423/Δ/1978) αντικαθίσταται ως ακολούθως :

 

{2. Οι ανωτέρω μελέτες δύναται να συντάσσονται υπό του Δημοσίου ή του οικείου Δήμου ή Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης ή και με μέριμνα των ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως των συναφών έργων παρόδιων ιδιοκτητών.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3)α του άρθρου 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος αντικαθίστανται ως ακολούθως :

 

{2. Δια της προαναφερομένης αποφάσεως, δύναται να αναλάβει το Δημόσιον ή ο Δήμος ή η Κοινότης ή η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης, την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών, επιρριπτόμενης εν συνεχεία της σχετικής δαπάνης εις τους υπόχρεους. Εν τη περιπτώσει ταύτη δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδοτήσεως των σχετικών έργων ως και το ποσοστόν συμβολής του Δημοσίου ή του Δήμου ή της Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης εις την συνολική δαπάνη.

 

3)α. Εν περιπτώσει εκτελέσεως των έργων των προβλεπομένων υπό των στο άρθρο 1 μελετών, υπό του Δημοσίου ή του Δήμου ή της Κοινότητος ή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης βάσει του ολικού ή του αναλογούντος εις τους υπόχρεους ποσού της σχετικής δαπάνης, καταρτίζεται υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων πίνακας, εμφαίνων το ποσόν δι' ου βαρύνεται έκαστος των ωφελουμένων παρόδιων. Το ποσόν τούτο καθορίζεται αναλόγως του μήκους τον επί του διαμορφουμένου κοινοχρήστου χώρου προσώπου εκάστου οικοπέδου και βάσει της ανά τρέχον μέτρον προσόψεως (μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής) αντιστοιχούσης εις τους υπόχρεους δαπάνης.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 13-02-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.