Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών ως και το Αναθεωρητικό Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών συγκροτούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, με μέριμνα της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη εκάστου Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των ορίζονται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 4 του νόμου 998/1979.

 

2. Σε κάθε Συμβούλιο συνιστάται Γραμματεία, εις τα καθήκοντα και την αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα κάτωθι θέματα:

 

α) Η τήρησις του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και του αρχείου του Συμβουλίου.

 

β) Η διεξαγωγή και διεκπεραίωσις της αλληλογραφίας.

 

γ) Η μερίμνα δια την χρέωση των υποθέσεων εις τους εισηγητές υπό του Προέδρου, δια την προετοιμασία της συγκλήσεως του Συμβουλίου, δια την κατάρτιση της ημερησίας διατάξεως, δια την αποστολή των προσκλήσεων, δια την τήρηση των πρακτικών και την καθαρογραφή των εις το βιβλίον πρακτικών, και δια την αποστολή ή κοινοποίηση κυρωμένων αντιγράφων των όπου δει.

 

δ) Η τήρησις αλφαβητικών ευρετηρίων και ετέρων βοηθητικών βιβλίων κατά τις οδηγίας της Διευθύνσεως Δασικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ε) Η ενημέρωσις των ενδιαφερομένων όσον αφορά εις το όνομα του ορισθέντος υπό του Προέδρου εισηγητού και την ημερομηνία συζητήσεως.

 

στ) Η μέριμνα εν γένει της απρόσκοπτης διεξαγωγής του έργου του Συμβουλίου.

 

3. Εις την Γραμματεία εκάστου Συμβουλίου, εξαιρέσει εκείνης του Αναθεωρητικού, τοποθετούνται δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Γεωργίας δύο έως τρεις υπάλληλοι εκ των υπηρετούντων εις την έδρα του Συμβουλίου του κλάδου ΑΤ4 ή ΑΡ6 ή ΜΕ3 ή ΜΕ9, επί βαθμούς 7ω έως 4ω. Ο εκ των κλάδων ΑΤ4 και εν ελλείψει ΑΡ6 ορίζεται Προϊστάμενος της Γραμματείας και Γραμματεύς του Συμβουλίου αναπληρούμενος υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

 

4. Στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο συνιστάται Γραμματεία, δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Γεωργίας. Καθήκοντα Προϊσταμένου της Γραμματείας ταύτης και Γραμματέως του Συμβουλίου ανατίθενται εις υπάλληλο του κλάδου ΑΤ4 επί βαθμό 4ω ή 3ω, αναπληρωτού τούτου εις υπάλληλο του αυτού κλάδου επί βαθμούς 6ω έως 4ω και γραφιά εις υπάλληλο του Κλάδου ΜΕ3 ή ΜΕ9, επί βαθμούς 7ω έως 4ω, εκ των υπηρετούντων εις την Διεύθυνση Δασικής Ιδιοκτησίας, παραλλήλως δε προς έτερα καθήκοντα των.

 

5. Η Γραμματεία εκάστου Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών υπάγεται διοικητικώς εις την κατά περιφέρεια αρμόδια Επιθεώρηση Δασών - Τμήμα Διαχειρίσεως Δασών και Δασικής ιδιοκτησίας, εποπτευόμενη υπ' αυτής καθ' όλες τις υπηρεσιακές της ενεργείας, έστω και αν η έδρα του Συμβουλίου και κατά συνέπεια της Γραμματείας του δεν συμπίπτει με την έδρα της. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν ο Επιθεωρητής Δασών δύναται δι' αποφάσεώς του να εξουσιοδότηση τον Προϊστάμενο της Γραμματείας δια την υπογραφή εγγράφων κατά την κρίσιν του, προς διευκόλυνση του έργου της, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η επιθεώρησις Δασών μεριμνά επίσης και δια την ικανοποίηση των πάσης φύσεως αναγκών προς τον σκοπόν της απρόσκοπτης λειτουργίας της Γραμματείας, ως και δια την τυχόν απασχόληση του προσωπικού της επικουρικά εις ετέρας εργασίας της αρμοδιότητος του ως άνω Τμήματος.

 

6. Οι συνεδριάσεις ορίζονται μέχρι 4 κατά μήνα και πραγματοποιούνται εις την έδρα του Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου που περιέρχεται εις τα μέλη 2 τουλάχιστον ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως ομού μετά της καταρτιζόμενης με μέριμνα του Γραμματέως ημερησίας διατάξεως των υπό συζήτησιν υποθέσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.