Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Άσκηση αιτήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περί αναγνωρίσεως της κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών ή δασικών εκτάσεων αίτησις υποβάλλεται εις το Δασαρχείον ή εις την άνευ Δασαρχείων Διεύθυνση Δασών του Νομού εν τη περιφέρεια των οποίων κείται η έκτασις εφ' ης προβάλλονται παρά των αιτούντων τα ως άνω δικαιώματα συντάσσεται δε επ' αυτής έκθεσις καταθέσεως. Ο Δασάρχης ή ο Διευθυντής της άνευ Δασαρχείων Διευθύνσεως Δασών, καταχωρίζει την αίτηση εις τηρούμενο παρ' αυτό βιβλίον, και υποχρεούται όπως χορηγήσει βεβαίωση περί της γενομένης καταθέσεως εις τον ενδιαφερόμενον, εφ' όσον ζητήσει τούτο.

 

2. Εις την αίτηση περιγράφεται σαφώς το προβαλλόμενο προς αναγνώριση δικαίωμα, η θέσις, τα ακριβή όρια, οι πλευρικές διαστάσεις, το εμβαδόν η δασική βλάστησις και έτερα εμφανή χαρακτηριστικά της εκτάσεως, ως και ο τρόπος και χρόνος κτήσεως του δικαιώματος μέχρι του παλαιοτέρου κατά το δυνατόν δικαιοπαρόχου και προσάπτονται τα κάτωθι:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν υπό κλίμακα ανάλογο προς το εμβαδόν της εκτάσεως και πάντως ουχί μικροτέρα της 1:5000, εις το οποίον απεικονίζονται με ακρίβεια η θέσις, τα όρια, οι όμοροι ιδιοκτησίες, τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα, περιφράξεις και λοιπά εμφανή τοπογραφικά χαρακτηριστικά ως και παν έτερον χρήσιμο στοιχείον δια τον προσδιορισμό του επιδίκου επί του εδάφους.

 

β) Τίτλοι, συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά του προβαλλομένου δικαιώματος στοιχεία αναγόμενα εις τον απώτερο δυνατόν χρόνον είτε πρωτότυπα, είτε ως κεκυρωμένα αντίγραφα ή επισήμους μεταφράσεις.

 

3. Εις την αίτηση δέον να προσδιορίζεται επακριβώς η διεύθυνσις της κατοικίας ή της επαγγελματικής εγκαταστάσεως του αιτούντος, του νομίμου αντιπροσώπου και του πληρεξουσίου αυτών, ως και του αντικλήτου, πάσα δε μεταβολή δηλωθείσης διευθύνσεως πρέπει να γνωστοποιείται προς το Συμβούλιον. Εις την δηλωθείσα διεύθυνση της κατοικίας ή της επαγγελματικής εγκαταστάσεως δέον να επιδίδεται παν έγγραφον αφορών εις την εκκρεμή υπόθεση συμπεριλαμβανομένης και της αποφάσεως του Υπουργού. Η ούτω γενομένη επίδοσις είναι έγκυρος και εάν ο προς ον αυτή δεν είχε ή δεν έχει πλέον την δηλωθείσα κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση αυτού. Εις περίπτωσιν μη τηρήσεως υπό του αιτούντος ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του, των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο οι προς αυτούς απευθυνόμενες και που αφορούν εις την εκκρεμή υπόθεση επιδόσεις συμπεριλαμβανομένης και της επιδόσεως της αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύνανται να γίνονται προς τον Γραμματέα του Συμβουλίου, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίκλητος.

 

4. Ο αιτών δύναται δια της αιτήσεως να προτείνει και μάρτυρες προς εξέτασιν, γνωστοποιώντας άμα το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την κατοικία αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.