Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διαδικασία ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προσφυγή του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών ασκείται εντός της υπό του άρθρου 8 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979 τασσομένης προθεσμίας 6 μηνών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Υπουργού ή εν μέρει αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας και εφ' όσον αυτή εξεδόθη είτε κατόπιν αρνητικής γνωμοδοτήσεως του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών δια ψήφων τριών κατά δύο, είτε κατόπιν θετικής γνωμοδοτήσεως.

 

2. Τυχόν ασκηθείσα προσφυγή κατ' απορριπτικής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδοθείσης επί τη βάσει αρνητικής γνωμοδοτήσεως, ληφθείσης παμψηφεί ή δια ψήφων τεσσάρων κατά μιας απορρίπτεται δια πράξεως του Προέδρου του Αναθεωρητικού Συμβουλίου.

 

 

3. Η υπό του Υπουργού Γεωργίας παραπομπή υποθέσεως εις το Αναθεωρητικό Συμβούλιον ενεργείται δια πράξεως αυτού εντός εξαμήνου από της ημέρας πρωτοκολλήσεως του εγγράφου της υποβολής του περιέχοντος την θετική γνωμοδότηση του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών φακέλλου εις το Υπουργείον Γεωργίας.

 

4. Δια της ασκήσεως της προσφυγής η υπόθεσις μεταβιβάζεται εις το Αναθεωρητικό Συμβούλιον καθ' όσον αφορά τις δι' αυτής προβαλλόμενες αιτιάσεις κατά της αποφάσεως τον Υπουργού Γεωργίας.

 

5. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής, εντός των ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος αυτής, επιτρέπεται να υποβληθούν 15 τουλάχιστον ημέρας προ της συζητήσεως.

 

6. Βάσιμου κριθέντος τινός των λόγων της προσφυγής το Αναθεωρητικό Συμβούλιον κρίνον περαιτέρω την υπόθεση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή.

 

7. Εάν το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως κρίνεται εσφαλμένο, αλλά το διατακτικό αυτής ορθόν, το Αναθεωρητικό Συμβούλιον διορθώνει τις αιτιολογίας και απορρίπτει την προσφυγή,

 

8. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 11 του παρόντος ισχύουν αναλόγως και δια το Αναθεωρητικό Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών.

 

9. Εις την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων προβλεπόμενη κοινή συνεδρίαση, ορίζεται ότι, εφ' εξής, μετέχει από πλευράς Υπουργείου Γεωργίας, το, εκ των συσταθέντων δυνάμει των διατάξεων του νόμου 998/1979 Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Αναθεωρητικό τοιούτον, εις τα οποία περιήλθε η αρμοδιότης αναγνωρίσεως ιδιοκτησιακών και λοιπών εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των δημοσίων δασών εκ του αρχικώς μετέχοντος εις την ως άνω συνεδρίαση Διοικητικού Δικαστηρίου, αντικατασταθέντος δυνάμει των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1747/1939 υπό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Δασών, το οποίον μετονομάστηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 625/1965 εις Συμβούλιον ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών, αντικαταστάθηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 4/1961 υπό του Α' Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, το οποίον μετονομάστηκε δια του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί Δασικού Κώδικα εις Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών διατηρήθηκε υπό του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 υπό τον αυτόν τίτλο. Το Αναθεωρητικό Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών μετέχει εις την ως άνω κοινή συνεδρίαση ανεξαρτήτως αν η εισαγομένη εις αυτήν υπόθεσις εκρίθη ή του υπό πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.