Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συλλογή και έρευνα αποδεικτικού υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την υποβολή της εις το άρθρο 2 του παρόντος αναφερομένης αιτήσεως, ανατίθεται υπό του Προϊσταμένου του Δασαρχείου ή της Διευθύνσεως Δασών εις ην υπεβλήθη αυτή, ή έρευνα της υποθέσεως εις δασολόγο, ούτος δε δι' επιτόπιου μεταβάσεώς του εις το επίδικο, εξετάζει άπασα τα στοιχεία της υποθέσεως και ιδία τα της εφαρμογής των προσαχθέντων τίτλων επί του εδάφους, δυνάμενος να συμπληρώσει το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα δι' απεικονίσεως σε αυτό των τυχόν ελλειπόντων χαρακτηριστικών στοιχείων και καταρτίσεως λεπτομερούς επ' αυτού υπομνήματος.

 

2. Ωσαύτως, ούτος, προς διερεύνηση του είδους και του χρόνου ασκήσεως διακατοχικών πράξεων επί του επιδίκου υπό του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του, εξετάζει τους προταθέντες υπό του αιτούντος. μάρτυρας ως και ετέρους τοιούτους της εκλογής του, κατόπιν προηγουμένης προσκλήσεως του αιτούντος δυναμένου να παραστεί κατά την εξέτασιν αυτών, ακολούθως δε εκτιμά και αξιολογεί το αποδεικτικό υλικόν και καταρτίζει σχετική εμπεριστατωμένη έκθεση εν κατακλείδι της οποίας διατυπώνει σαφή και αιτιολογημένη πρόταση περί αποδοχής ή απορρίψεως της αιτήσεως και υποβάλλει μετά ταύτα τον σχηματισθέντα φάκελλο εις την προϊσταμένη του αρχήν. Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου ή της άνευ Δασαρχείων Διευθύνσεως Δασών υποβάλλει εν συνεχεία τον σχηματισθέντα φάκελλο εις την Προϊσταμένη του Επιθεώρηση Δασών, δι' αναφοράς εν τη οποία διατυπώνεται απαραιτήτως και η αιτιολογημένη πρότασή του επί τη βάσει απάντων των στοιχείων που ερευνήθηκαν περί αποδοχής ή απορρίψεως της αιτήσεως.

 

3. Εις περίπτωσιν αυτεπαγγέλτου υπό του Υπουργού Γεωργίας παραπομπής της υποθέσεως, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 998/1979, ή εις περίπτωσιν αυτεπαγγέλτου παραπομπής της υποθέσεως υπό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του νόμου 998/1979, προς έρευνα και κρίσιν υπό του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων ενεργείται υπό της τοπικής δασικής αρχής, κατά τους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.