Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έλεγχος στοιχείων του φακέλλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τον περιελθόντα εις αυτήν φάκελλο η Επιθεώρησις Δασών δια του παρ' αυτή Τμήματος Διαχειρίσεώς Δασών και Δασικής Ιδιοκτησίας ελέγχει ως προς το αν περιέχονται εις αυτόν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, οίον τα υποβληθέντα δια της αιτήσεως συμβόλαια μετά των πιστοποιητικών μεταγραφής ως και έτερα έγγραφα ή τίτλοι δεόντως κεκυρωμένα, το πλήρως ενημερωμένο και θεωρημένο υπό του Δασάρχου και Διευθυντού Δασών τοπογραφικό διάγραμμα, οι μαρτυρικές καταθέσεις, η έκθεση του ενεργήσαντος την έρευνα δασολόγου συντεταγμένη συμφώνως προς το οικείον υπόδειγμα ως και παν έτερον χρήσιμο στοιχείον της υποθέσεως. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος συντάσσει ειδικό φύλλον ελέγχου εν κατακλείδι του οποίου διατυπώνεται το αποτέλεσμα του ελέγχου και η προσωπική του γνώμη και πρότασις δια την αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως.

 

2. Εις ας περιπτώσεις εκ του ελέγχου προκύψει ότι ο φάκελλος είναι ελλιπής, επιστρέφεται αρμοδίως προς συμπλήρωση. Ο πλήρης φάκελλος μετά του φύλλου ελέγχου διαβιβάζεται εις την Γραμματεία του Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών, ήτις εν συνεχεία προβαίνει εις τις καθ' αρμοδιότητα λοιπές ενέργειές της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.