Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 

2. α) Ως συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, νοούνται συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ενός ή περισσοτέρων εργοληπτών ή προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών.

 

β) Ως συμβάσεις έργων, νοούνται συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις αναφερόμενες στο παράρτημα XII δραστηριότητες ή ενός έργου είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως έργο, νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.

 

γ) Ως συμβάσεις προμηθειών, νοούνται συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

 

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως σύμβαση προμηθειών.

 

δ) Ως συμβάσεις υπηρεσιών, νοούνται συμβάσεις πλην των συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα XVII.

 

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την έννοια του παραρτήματος XVII, θεωρείται ως σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

 

Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του παραρτήματος XVII και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα XII παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως σύμβαση υπηρεσιών.

 

3. α) Ως σύμβαση παραχώρησης έργων, νοείται μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

 

β) Ως σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, νοείται μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

 

4. Ως συμφωνία - πλαίσιο, νοείται μια συμφωνία συναφθείσα μεταξύ ενός ή περισσοτέρων από τους αναθέτοντες φορείς που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

 

5. Ως δυναμικό σύστημα αγορών, νοείται μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα, είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκεια της σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

 

6. Ως ηλεκτρονικός πλειστηριασμός νοείται μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών και / ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμηση τους με βάση αυτόματη επεξεργασία. Συνεπώς, συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

 

7. Εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτων φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) ή μια κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων και / ή φορέων που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών και / ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

 

Με τον όρο οικονομικός φορέας καλύπτονται ταυτόχρονα οι έννοιες προμηθευτής, εργολήπτης και πάροχος υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.

 

Ως προσφέρων, νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά και ως υποψήφιος εκείνος που ζητεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση.

 

8. Ως κεντρική αρχή προμηθειών, νοείται μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 του προεδρικού διατάγματος 60/2007, με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/18/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, η οποία αποκτά προϊόντα ή / και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες - πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς.

 

9. Ως ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, νοούνται οι διαδικασίες σύναψης που εφαρμόζουν οι αναθέτοντες φορείς και όπου:

 

α) όσον αφορά στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά

 

β) όσον αφορά στις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητεί να συμμετάσχει και μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλουν προσφορά

 

γ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ο αναθέτων φορέας απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

 

10. Ως διαγωνισμοί μελετών, νοούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, σχέδιο ή μελέτη που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.

 

11. Η έκφραση γραπτώς σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να διαβάζεται, αναπαράγεται και, στη συνέχεια, γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

 

12. Ως ηλεκτρονικό μέσο, νοείται μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη απόδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

 

13. Το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV - Common Procurement Vocabulary) ορίζει την ονοματολογία αναφοράς που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θεσπίσθηκε με τον κανονισμό Ευρωπαϊκής Κοινότητας αριθμός 2195/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 05-11-2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΕΕL 340/2002, σελίδα 1), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιστοιχία με τις άλλες υφιστάμενες ονοματολογίες.

 

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας NACE που χρησιμοποιείται στο παράρτημα XI ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο παράρτημα XVII, Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.