Προεδρικό διάταγμα 5/2/13

ΠΔ 05-02-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιλίου Νομού Αττικής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2138Α με τη μετατροπή τμήματος αυτού από χώρο ΕΡΤ σε οικοδομήσιμο, τη δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου 2138Γ, την έγκριση πεζοδρόμου μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων 2138Α και 2138Γ, την επιβολή προκηπίου και τον καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-02-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιλίου Νομού Αττικής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2138Α με τη μετατροπή τμήματος αυτού από χώρο ΕΡΤ σε οικοδομήσιμο, τη δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου 2138Γ, την έγκριση πεζοδρόμου μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων 2138Α και 2138Γ, την επιβολή προκηπίου και τον καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/2013), 19-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος Α περιπτώσεις 4.2.δ και 4.3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ίσχυε προ της αντικαταστάσεως του με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για τη προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ46/06-07-2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ27/27-06-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα (ΦΕΚ 2048/Β/2012).

 

7. Τις υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4678/22587/11-05-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στα Νέα Λιόσια με ζώνη προστασίας τον περιβάλλοντα χώρο στα όρια ιδιοκτησίας (ΦΕΚ 991/Β/1999).

 

8. Την υπ' αριθμόν 9800/1393/12-03-1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Νέων Λιοσίων Νομού Αττικής (ΦΕΚ 226/Δ/1991).

 

9. Την υπ' αριθμόν 336/2008 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 370/19-10-2001, 991/19-08-2002 και 456/05-01-2007 έγγραφα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/52317/1003/22-06-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Έγκριση της τροποποίησης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2138 Α (χώρος Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) περιοχής ραδιοφωνίας στο Δήμο Ιλίου Νομού Αττικής.

 

12. Την 55/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 148/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.