Προεδρικό διάταγμα 5/5/20

ΠΔ 05-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ215 και Γ216 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ215 και Γ216 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 277/Δ/2020), 30-05-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων:

 

α) 152 παράγραφοι 1, 2 και 6 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

β) 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), καθώς και 32 παράγραφος 1 - 3 του εν λόγω νόμου, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και

 

γ) 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

4. Την από 31-03-1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) Έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 420/Δ/1993), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 59013/2499/1995 (ΦΕΚ 288/Δ/1995) απόφαση του ίδιου Υπουργού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1307/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 95/2011 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 38/2013, 945/2016 και 163/2018 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 135.3/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 12956/3959/26-08-2008 και ΔΔΑ 4754/17457/18-11-2008 έγγραφα της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε.

 

10. Το υπ' αριθμόν 07/5481/21-06-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το υπ' αριθμόν 429183/ 14844/04-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 78232/3745/01-09-2017 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1778/02-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 2092/2013, 557 και 1319/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 1/συνεδρία 9η/04-07-2013, 15/συνεδρία 11η/ 05-09-2013 και 1/συνεδρία 19η/26-02-2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

15. Τις υπ' αριθμόν 12/συνεδρία 2η/26-05-2016, 9/συνεδρία 2η/ 02-03-2018, 29/συνεδρία 5η/23-05-2018 και 13/συνεδρία 2η/ 27-03-2019 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2019 με ΚΑ 7111.36.01/40 σχετικό ποσό.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

18. Τις υπ' αριθμόν 276/2014 και 54/2020 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.