Προεδρικό διάταγμα 5/5/20b

ΠΔ 05-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του ομώνυμου Δήμου (νομού Βοιωτίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 377, καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του ομώνυμου Δήμου (νομού Βοιωτίας) στο οικοδομικό τετράγωνο 377, καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 298/Δ/2020), 05-06-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του νόμου 3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/119027/61413/8078/3882/2013 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρο της πόλεως της Θήβας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 340/ΑΑΠ/2013).

 

7. Την 1712/70133/2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012), όπως τροποποιήθηκε με την 4018/232681/17/2018 απόφαση (ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/2018).

 

8. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/112971/77628/1141/28-03-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

 

9. Την 5113/1706/Α3/13-08-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 605/02-05-2018 και 1520/12-10-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 264 και 378/2017 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 5/12-07-2018 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 84573/5182/04-12-2018 και 94397/3690/31-10-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

 

15. Την 63/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-05-2020

 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.