Προεδρικό διάταγμα 5/7/13

ΠΔ 05-07-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Θρουμποράχη της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (νομού Αχαΐας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Ιερού Ναού και κτιρίων Μονής της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-07-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Θρουμποράχη της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (νομού Αχαΐας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Ιερού Ναού και κτιρίων Μονής της Ιεράς Μονής Οδηγήτριας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/2013), 25-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης Δ παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 41/2010 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δύμης.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 76712/12733/2008 και 5996/1440/2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

 

10. Τα υπ' αριθμούς Φ888/ΙΓ/8824/2009 και Φ888/ΙΓ/10821/2009 έγγραφα της ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, το υπ' αριθμόν 4387/2009 έγγραφο της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-ε/6844/2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 5103/81341/06-07-2010 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την Ανέγερση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας επί οικοπέδου 13.782,70 m2 ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας στη θέση Θρουμποράχη του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαιοχωρίου του Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 23766/27-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γνωμοδότηση επί της γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση του χώρου ανέγερσης κτιριακών έργων της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας στη θέση Θρουμποράχη του τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαιοχωρίου του τέως Δήμου Δύμης νομού Αχαΐας και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της έγκρισης του σχετικού Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 27/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 134/2012 και 115/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.