Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κτίρια κοινής ωφέλειας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερσις υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Την αρτιότητα του γηπέδου.

 

β) Τις αποστάσεις εκ των ορίων του γηπέδου.

 

γ) Το ποσοστόν καλύψεως, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου και τον συντελεστή κατ' όγκον, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον 5.

 

δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων.

 

2. Επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Την αρτιότητα του γηπέδου.

 

β) Τις αποστάσεις εκ των ορίων του γηπέδου.

 

γ) Το ποσοστόν καλύψεως το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως και τον συντελεστή κατ' όγκον γηπέδου, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον 5.

 

δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή αναγκαίων έργων υδρεύσεως (δεξαμενές - αντλιοστάσια) και αποχετεύσεως πόλεων και οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά πρόταση του αρμοδίου φορέως και μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Την αρτιότητα του γηπέδου.

 

β) Τις αποστάσεις εκ των ορίων του γηπέδου.

 

γ) Το ποσοστόν καλύψεως, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου και τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον 5.

 

δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου (εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 11-03-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 144/Δ/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.