Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κτίρια προοριζόμενα δια την εξυπηρέτησιν αναγκών της επιχειρήσεως αστικών συγκοινωνιών, Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού συγκοινωνιακού φορέως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών της Επιχειρήσεως Αστικών Συγκοινωνιών, των Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, ΜΕΤΡΟ, ως και εκάστου παρεμφερούς κρατικού συγκοινωνιακού φορέως που λειτουργεί υπό οιανδήποτε νομική μορφήν ή που θα δημιουργηθεί εις το μέλλον (αμαξοστάσια, επισκευαστικές βάσεις, συνεργεία, κτίρια σταθμεύσεως, πλυντήρια, αποθήκες, γραφεία διοικήσεως, δεξαμενές και εν γένει εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως και υποστηρίξεως θερμικών ή ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, ηλεκτρικών συρμών, (ΜΕΤΡΟ κ.λ.π.), κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του παρόντος από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ή της Αρχής εις την οποίαν έχει μεταβιβασθεί ή θα μεταβιβασθεί εις το μέλλον η σχετική αρμοδιότης του ως άνω Υπουργού, μετά πρόταση του αντιστοίχου φορέως και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η παρέκκλισις δύναται να αφορά μόνον εις τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Τις αποστάσεις των κτιρίων εκ των ορίων του γηπέδου υπό τον όρον να μην είναι μικρότερες των 10 m.

 

β) Το ποσοστόν καλύψεως, το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%.

 

γ) Το ύψος το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m, και εις περίπτωσιν στέγης, τα 13,50 m.

 

δ) Τον συντελεστή δομήσεως ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,90.

 

ε) Τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 4.

 

στ) Την κατασκευήν περισσοτέρων του ενός κτιρίων εντός του αυτού γηπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 18-04-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 256/Δ/1981) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.