Προεδρικό διάταγμα 6/10/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 καλούνται με πρόσκληση οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των περιοχών, που καθορίζονται με τα εν λόγω προεδρικά διατάγματα, να δηλώσουν εάν επιθυμούν να κατασκευάσουν στο ακίνητό τους υπέργειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 80 θέσεων.

 

2. Η πρόσκληση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχίας και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία τοπική, εάν εκδίδεται, και μία των Αθηνών. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 και μεγαλύτερη των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες. Η πρόσκληση αναρτάται στο κατάστημα της πολεοδομικής υπηρεσίας, δύναται δε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικά να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσον.

 

3. Οι κατά την παράγραφο 1 δηλώσεις κατατίθενται στην πολεοδομική Υπηρεσία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση και περιλαμβάνουν:

 

α) Πλήρη περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις καθώς και υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης που μπορούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις, να ανεγερθούν.

 

β) Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η θέση του ακινήτου.

 

4. Η πολεοδομική υπηρεσία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις δηλώσεις της προηγουμένης παραγράφου. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού αριθμούνται και μονογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει στο τέλος του βιβλίου μνημονεύοντας και τις σελίδες αυτού.

 

5. Μετά την πάροδο της κατά την παράγραφο 2 προθεσμίας η Υπηρεσία ελέγχει τις υποβληθείσες δηλώσεις κατ' αρχήν βάσει των στοιχείων που τις συνοδεύουν καθώς και με αυτοψίες των αρμοδίων οργάνων της και προεπιλέγει τις καταλληλότερες θέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 1.

 

Οι ιδιοκτήτες των προεπιλεγέντων ακινήτων καλούνται να υποβάλλουν εις διπλούν εντός προθεσμίας 50 ημερών:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 όπου σημειώνονται η θέση του ακινήτου και σε ακτίνα τουλάχιστον 300 m πέριξ αυτής, οι υπάρχουσες χρήσεις κτιρίων οι οποίες ως εκ της φύσεώς των συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της περιοχής.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 ή 1:500 του ακινήτου εκτεινόμενο σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι - έξοδοι του σταθμού, οι όμορες ιδιοκτησίες με τα υπάρχοντα επ' αυτών κτίρια και οι λειτουργίες (χρήσεις) αυτών.

 

γ) Σχηματική κάτοψη τυπικού ορόφου και σχηματική τομή του περιγράμματος του υπό ανέγερση κτιρίου υπέργειου σταθμού αυτοκινήτων, σε κλίμακας 1:200 με υπολογισμό της δυναμικότητας του σταθμού, βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης.

 

δ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προτίθεται να χρησιμοποιήσει μέρος του συντελεστή δόμησης για άλλες χρήσεις (πλην του σταθμού) η πρόθεση αυτή θα πρέπει σαφώς να αναγράφεται στην αίτηση και να φαίνεται στα στοιχεία του εδαφίου γ η επιφάνεια που πρόκειται να διατεθεί στο αυτοκίνητο για άλλες χρήσεις καθώς και το είδος των χρήσεων αυτών.

 

ε) Την κατά το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 510/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), όπως ισχύει, έκθεση ελέγχου τίτλων.

 

6. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που εξασφαλίζονται κατά τα ανωτέρω εντός των περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το 3% του πληθυσμού του αντίστοιχου Δήμου ή Κοινότητας βάσει της απογραφής του 1981.

 

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία επιλογής των ακινήτων βρεθούν κατάλληλοι χώροι με δυνατό σύνολο θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερο του παραπάνω, τηρείται η προτεραιότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων στην Υπηρεσία, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.

 

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλισθεί το σύνολο των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης, η Υπηρεσία προβαίνει σε εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμοζόμενης της αυτής ως άνω διαδικασίας.

 

7. Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων καθορισμού των χώρων στάθμευσης κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει.

 

Με τις αυτές Υπουργικές Αποφάσεις ορίζεται ο ελάχιστος, πέραν των 80, αριθμός των θέσεων στάθμευσης που πρέπει να εξασφαλιστεί στο κάθε ακίνητο, και το ποσοστό συντελεστή δόμησης που θα διατεθεί για άλλες χρήσεις πλην του σταθμού, εφ' όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή στον απαιτούμενο ως ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης δεν περιλαμβάνονται οι κατά τις διατάξεις του νόμου 960/1979, όπως ισχύει, χώροι στάθμευσης οι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των εν λόγω άλλων χρήσεων.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τον κάθε χώρο.

 

Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλλου του κάθε ακινήτου το οποίο καθορίστηκε, κατά τα άνω, ως χώρος στάθμευσης, διαβιβάζονται στην αρμόδια για την μεταφορά συντελεστή δόμησης Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Όπου κατά τα ανωτέρω αναφέρεται αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, νοούνται οι Οργανισμοί Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1161/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.