Προεδρικό διάταγμα 6/10/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω ως χώρος για την κατασκευή υπέργειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων οφείλει να υποβάλλει στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, εντός 8 μηνών από της ισχύος της σχετικής Υπουργικής απόφασης, αίτηση για έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας με πλήρη κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η οικεία απόφαση καθορισμού του χώρου ανακαλείται υποχρεωτικώς με υπουργική απόφαση.

 

2. α. Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, το Πολεοδομικό Γραφείο διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο της άδειας στην αρμόδια για την μεταφορά συντελεστή δόμησης Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία και επιλαμβάνεται της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου 880/1979. Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος είναι η κατάθεση από τον ιδιοκτήτη στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εγγυητικής επιστολής, για την εμπρόθεσμη, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αποπεράτωση του σταθμού, μιας των αναγνωρισμένων Τραπεζών της χώρας ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, ίσης προς το 10% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου όπως αυτός αναφέρεται στην οικοδομική άδεια.

 

β. Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο σύνολο του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του ακινήτου βάσει των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, εφ' όσον το ακίνητο διατίθεται αποκλειστικά για την κατασκευή υπέργειου χώρου στάθμευσης. Άλλως αφαιρείται από τον μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, ο συντελεστής δόμησης που διατίθεται για άλλες χρήσεις όπως αυτός ορίζεται στην οικεία υπουργική απόφαση καθορισμού του χώρου.

 

γ. Ο παραστατικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, κατά το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 510/1979, όπως ισχύει, εκδίδεται και χορηγείται στον δικαιούχο μετά την εμπρόθεσμη αποπεράτωση και λειτουργία του σταθμού. Είναι δυνατή με αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου η έκδοση και χορήγηση του τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και προ της αποπερατώσεως και λειτουργίας του σταθμού, εφαρμοζομένων και στις δύο ως άνω περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

3. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού το αργότερο εντός τετραετίας από της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος εγκρίσεως της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου περί σταθμού δυναμικότητας άνω των 150 θέσεων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού, μέχρι ενός έτους, εφ' όσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και δύνανται να ολοκληρωθούν εντός της παρεχομένης χρονικής παράτασης.

 

4. Η εμπρόθεσμη αποπεράτωση της κατασκευής του σταθμού βεβαιώνεται κατόπιν αυτοψίας από το αρμόδιο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας Πολεοδομικό Γραφείο. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του γραφείου και αναγράφονται επ' αυτής τα στοιχεία της Υπουργικής απόφασης καθορισμού του χώρου, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και η δυναμικότητα του σταθμού. Η βεβαίωση προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη α) με την δήλωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία υποχρεούται στην έκδοση και χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στον δικαιούχο και β) στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων το οποίο επιστρέφει την εγγυητική επιστολή.

 

5. Σε κάθε περίπτωση πριν την χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία θα αναγνωρίζει:

 

α) ότι το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης του δόθηκε σε αντάλλαγμα της κατασκευής και λειτουργίας υπέργειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο ακίνητό του, που κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

β) την υποχρέωσή του να αποπερατώσει και να μην αλλάξει εν όλω ή εν μέρει τη χρήση του χώρου.

 

γ) ότι σε περίπτωση αθετήσεως από μέρους του των παραπάνω υποχρεώσεων και εφόσον θα έχει γίνει μερική ή ολική πραγματοποίηση του χορηγηθέντος σε αυτόν τίτλου, η κυριότητα του ακινήτου θα περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, προς το οποίο θα παραχωρεί με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης περί μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου, με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα.

 

6. Η με οποιοδήποτε τρόπο αθέτηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη του ακινήτου επιφέρει κατά περίπτωση τις παρακάτω συνέπειες:

 

α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού, η οποία θα βεβαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί ακόμα ο παραστατικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το προεδρικό διάταγμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης ανακαλείται και η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατιθεμένου του ποσού αυτής κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 960/1979, όπως ισχύει.

 

β) Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού και εφόσον έχει ήδη χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, εάν αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί τότε, επιπλέον της προηγουμένης περίπτωσης α, ο τίτλος ακυρώνεται. Εάν ο τίτλος έχει πραγματοποιηθεί ολικά ή μερικά, τότε η κυριότητα του ακινήτου περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο γ, εδάφιο β.

 

γ) Στην περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής της χρήσης, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο χορηγηθείς τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης αυτός ακυρώνεται, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί αυθαιρέτου αλλαγής χρήσης ακινήτων. Εάν έχει πραγματοποιηθεί ο τίτλος ολικά ή μερικά, τότε η κυριότητα του ακινήτου όπου έχει ανεγερθεί ο σταθμός περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, υποχρεουμένου του ιδιοκτήτη να συμπράξει στη μεταβίβαση αυτής, δυναμένου όμως του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων να προβεί στην κατάρτιση της σχετικής δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα δυνάμει της ήδη χορηγηθείσης αμετακλήτου πληρεξουσιότητας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 

Εάν στο ίδιο ακίνητο προβλέπονται νομίμως και άλλες χρήσεις ή γίνει μερική αλλαγή της χρήσης του σταθμού τότε η κατά τα παραπάνω μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου αφορά το τμήμα αυτού που προβλέπεται για χώρος στάθμευσης ή το τμήμα για το οποίο έγινε η αλλαγή της χρήσης αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1161/Δ/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.