Νόμος 1575/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα τιμωρούνται:

 

α) Όσοι εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων χωρίς να έχουν κατά τον παρόντα νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

β) Όσοι εκμεταλλεύονται ή θέτουν σε λειτουργία συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, χωρίς την κατά τον παρόντα νόμο άδεια λειτουργίας.

 

γ) Όσοι εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής, εφόσον έτσι δημιουργείται κίνδυνος για ζωή ή υγεία ανθρώπου.

 

2. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 όσα συνεργεία λειτουργούν χωρίς άδεια, είτε μετά την λήξη της ισχύος της είτε μετά την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, σφραγίζονται ύστερα από απόφαση του οικείου νομάρχη με τη φροντίδα της οικείας αστυνομικής αρχής. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 6 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

 

Όσοι από πρόθεση διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τέθηκε από την αστυνομική ή άλλη αρχή, όπως θα ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν σφράγιση συνεργείου, καθώς και εκείνοι που με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία συνεργείο μετά τη σφράγισή του, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων με τρόπο που καθορίζεται λεπτομερώς στα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 τουάρθρου 21 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Με τις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται και όσοι διαπράττουν τις παραβάσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της ίδιας παραγράφου σχετικά με συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

4. Με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρείται για έξι μήνες:

 

α. Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου ή για συμμετοχή σε κλοπή ή υπεξαίρεση οχημάτων, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, σε σχέση με τα παραπάνω οχήματα.

 

β. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων οποιασδήποτε ειδικότητας, εάν ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου.

 

Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήματα, η σχετική άδεια αφαιρείται οριστικά, αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.