Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Άδεια λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Άδεια Λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών Λεωφορείων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυτού. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, του επιβλέψαντος κατά νόμο υπευθύνου Τεχνικού, ότι η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές και τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.

 

β) Άδεια οικοδομής ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου.

 

γ) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

δ) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τράπεζα, της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Σταθμού, Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 134/Α/1956), όπως αυτό ισχύει.

 

ε) Αποδεικτικό κατάθεσης των κρατήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) του νόμου [Ν] 546/1943 (ΦΕΚ 284/Α/1943) υπέρ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 2% και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1% επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του σταθμού.

 

στ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμου υπευθύνου τεχνικού για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του σταθμού.

 

2. Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και των δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος.

 

3. Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του Σταθμού, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή και πάντως όχι πέραν των 60 ημερών. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 7 και στο παρόν άρθρο.

 

4. Η άδεια λειτουργίας του Σταθμού, μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.

 

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του Σταθμού, ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του Σταθμού για τον οποίο εκδόθηκε άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου δικαιούχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του Σταθμού και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του Σταθμού ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης, αυτού.

 

6. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Σταθμού οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα, το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 

7. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.