Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Άδεια ίδρυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου € 58,70, 117,40, 176,1 0,324,80 αντίστοιχα για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4 και άνω του άρθρου 1 του παρόντος.

 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 m περιμετρικά του γηπέδου ή του οικοπέδου του Σταθμού.

 

Στο τοπογραφικό αναγράφεται υπόμνημα του μελετητή, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του Σταθμού με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί ο Σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης.

 

δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 678/Β/1990) όπως ισχύει κάθε φορά, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986.

 

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και ο οποίος γνωμοδοτεί για την ίδρυση του Σταθμού, ως προς την καταλληλότητα της θέσης, και υποβάλλει σχετική έκθεση.

 

3. Δεν απαιτείται διενέργεια αυτοψίας στην περίπτωση που από την εξέταση των υποβαλλόμενων τοπογραφικών σχεδίων προκύπτει ότι η προτεινόμενη θέση για ίδρυση σταθμού είναι ακατάλληλη βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.

 

4. Εφόσον η προτεινόμενη θέση κρίνεται κατάλληλη για την ίδρυση Σταθμού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται με έγγραφο όπως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την επίδοση του εγγράφου, υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του Σταθμού, με τις εντός αυτού εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα υποδείγματα του προεδρικού διατάγματος 143/1989, για όσους Σταθμούς ιδρύονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και συνεπώς αποτελούν εγκαταστάσεις με την έννοια του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως αυτό ισχύει.

 

β) Αρχιτεκτονικά σχέδια και ειδικότερα

 

Ι. κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλαδή κυρίως Σταθμός, αίθουσα αναμονής, εκδοτήρια, αποθήκες αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων όπου θα εμφαίνονται σαφώς οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις των εμποδιζόμενων ατόμων κ.λ.π.).

 

ΙΙ. χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων

 

ΙΙΙ. τις κύριες όψεις των ιδίων κτιρίων

 

IV. σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης, θέσεις τυχόν νησίδων με αντλίες καυσίμων, ράμπες και σκάφες για τη διακίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων, και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθμού.

 

Στο σχέδιο αυτό τα κτίρια δείχνονται μόνο ως περιγράμματα, με διαγράμμιση η άλλη επισήμανση.

 

γ) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και ειδικότερα

 

Ι. πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών πινάκων δρομολογίων (εάν προβλέπονται).

 

Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

 

ΙΙ. πλήρη σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης, συνοδευόμενα από κατακόρυφα διαγράμματα και πλήρη αναγραφή διαστάσεων.

 

Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

 

ΙΙΙ. πλήρη σχέδια θέρμανσης εξαερισμού κλιματισμού. Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

 

IV. πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως.

 

Τα σχέδια συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.

 

V. πλήρες σχέδιο ύδρευσης αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός.

 

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

 

δ) Σχέδια σήμανσης

 

Στα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους εξόδους του Σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, πινακίδες ενημερωτικές, πινακίδες προειδοποιητικές, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του επιβατικού κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αλλά και των οδηγών.

 

ε) Γενική Τεχνική έκθεση η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του Σταθμού, τον τύπο στον οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικά για τους σταθμούς κατηγοριών 3, 4 και 5 απαιτείται έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

στ) Εάν ο Σταθμός διαθέτει και αντλίες καυσίμων, πλυντήρια, λιπαντήρια, τότε στην έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια.

 

i) Ειδικά σχέδια δεξαμενών, νησίδων, αντλιών, έδρασε ως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις και

 

ii) Προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικών και ειδικών εγκαταστάσεων, διαρθρωμένος κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά Νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο Μηχανικό ή τεχνολόγο Μηχανικό άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

 

5. Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται εις τριπλούν, κατάλληλο χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδιους τεχνικούς.

 

6. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Σταθμού, με τις εγκαταστάσεις του, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής δικαιολογητικών:

 

α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή στα Παραρτήματα αυτού η την εξουσιοδοτημένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 134/Α/1956), όπως αυτό ισχύει.

 

β) Αποδεικτικό κατάθεσης των κρατήσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) του νόμου [Ν] 546/1943 (ΦΕΚ 284/Α/1943) υπέρ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 2% και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 1‰ και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 0.5‰ επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής μελέτης του κατά νόμο υπευθύνου για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του Σταθμού.

 

7. Αρμόδια για την θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β της προηγουμένης παραγράφου, είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τους Νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματά του, για δε τους υπόλοιπους Νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

8. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Σταθμού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται, με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων, στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Η άδεια ίδρυσης Σταθμού ισχύει για 3 χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για 2 ακόμη χρόνια.

 

10. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μελετητή μηχανικού περί μη μεταβολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης.

 

Στην περίπτωση αυτή, δεν κατατίθενται εκ νέου τα προβλεπόμενα στα εδάφια α),β) και γ) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αποδεικτικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.