Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σταθμός φορτηγών αυτοκινήτων ή εμπορευματικός σταθμός αυτοκινήτων είναι το σύνολο των αναγκαίων κτιρίων, εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης και ελιγμών για εγκατάσταση και λειτουργία μεταφορικής ή δια-μεταφορικής επιχείρησης, η οποία χρησιμεύει κατά κύριο λόγο για τη διενέργεια φορτοεκφόρτωσης ή και προσωρινής αποθήκευσης συνήθων εμπορευμάτων. Η διαμεταφορική επιχείρηση, επιπλέον μπορεί να παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics). Για τις μεταφορές και αποθηκεύσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της συμφωνίας ADR (οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων) που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α/1987) ισχύει η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α/1999) Ενσωμάτωση Οδηγίας 1994/55/ΕΚ για τη προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών, σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ2/21099/1700/2000 (ΦΕΚ 509/Β/2000), με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 1996/86 ΕΚ.

 

2. Από πλευράς ιδιοκτησίας οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων δύνανται να ανήκουν είτε σε κοινοπραξία είτε σε άλλο φορέα, οιασδήποτε μορφής, ιδιωτικό ή δημόσιο ή και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαθέτει τον κατάλληλο για τον σκοπό αυτό χώρο.

 

3. Από πλευράς μεγέθους οι Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων διακρίνονται σε δύο τύπους:

 

3.1) Τύπος Α' είναι οι σταθμοί με κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν κυρίως αστικές καθημερινές ανάγκες.

 

Η ωφέλιμη συνολική επιφάνεια κάλυψης των εν λόγω σταθμών μετά των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των χώρων στάθμευσης και ελιγμών κ.λ.π. δεν δύναται να είναι μικρότερη των 250 m2 και μεγαλύτερη των 800 m2.

 

Οι σταθμοί τύπου Α είναι στεγασμένοι και υπόκεινται σε κτιριολογικές προδιαγραφές αντίστοιχες των συνεργείων αυτοκινήτων, όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, την πυρασφάλεια και την αντισεισμικότητα.

 

3.2) Τύπος Β' είναι οι σταθμοί με κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν κυρίως εθνικές και διεθνείς ανάγκες διαμετακόμισης και φύλαξης αγαθών καθώς και τροφοδοσίας των σταθμών τύπου Α.

 

Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης των εν λόγω σταθμών μετά των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και των χώρων ελιγμών κ.λ.π., δεν δύναται να είναι μικρότερη των 800 m2.

 

Οι σταθμοί τύπου Β διαθέτουν στεγασμένους κτιριολογικούς και αποθηκευτικούς χώρους και υπαίθριους χώρους ελιγμών και φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

 

Οι στεγασμένοι χώροι υπόκεινται σε κτιριολογικές προδιαγραφές ασφάλειας όσον αφορά την πυροπροστασία και την αντισεισμικότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) και Αντισεισμικός Κανονισμός.

 

Οι διαμετακομιστικοί σταθμοί τύπου Β δύνανται να εξυπηρετήσουν κάθε είδους φορτηγό όχημα διαθέτοντας προς τούτο τους κατάλληλους χώρους ελιγμών και στάθμευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 

4. Επιτρέπεται σε ενιαία οικοπεδική έκταση η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός αυτόνομων Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται χωριστή άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για κάθε εκμετάλλευση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.