Προεδρικό διάταγμα 7/3/94

ΠΔ 07-03-1994: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή της Κοινότητας Λάρδου της νήσου Ρόδου (νομού Δωδεκανήσου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-03-1994: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή της Κοινότητας Λάρδου της νήσου Ρόδου (νομού Δωδεκανήσου), (ΦΕΚ 281/Δ/1994), 24-03-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την 22/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Λάρδου.

 

5. Τα 1092/05-12-1990 και 1543/11-04-1991 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

 

6. Το 519471/14-06-1990 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

7. Το 89159/19-11-1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και προστασίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας.

 

8. Το 392/13-06-1990 έγγραφο της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

9. Το 1393/30-05-1991 έγγραφο της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

10. Την 12/1992 (συνεδρία 2) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δωδεκανήσου.

 

11. Τα 49835/3415/18-12-1989 και ΧΟΠ/ΕΠΑ/10/20-02-1990 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της νομαρχίας Ρόδου αντίστοιχα προς Δήμους και Κοινότητες.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στον προϋπολογισμό της οικείας Κοινότητας.

 

13. Την 576/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-03-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.