Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικές Απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, που προβλέπεται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά, που κατέχουν ήδη μια άδεια σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

 

α. H παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού. Άδεια χρήσης ακτινολογικού μηχανήματος απαιτείται μόνον εφόσον η ισχύς του υπερβαίνει τα 100 kW, άλλως αρκεί απλή κοινοποίηση στην αρμόδια Αρχή.

 

β. Η παροχή από Ιδιωτική Κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας.

 

γ. Η λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οποιαδήποτε νομική μορφή, χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες.

 

δ) Η παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως ισχύει.

 

ε. Η λειτουργία του φορέα σε χώρο που χρησιμοποιείται και για κατοικία.

 

στ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής - οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας.

 

ζ. Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία.

 

η. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, εφ' όσον γι αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα της ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδιολόγο που διενήργησε τη δοκιμασία κόπωσης.

 

θ. Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή της Κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων (Φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση της άδειας λειτουργίας, έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση των δειγμάτων σε άλλο συγκεκριμένο φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή σε συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν τις εξετάσεις αυτές.

 

ι. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 228/2004 (ΦΕΚ 212/Α/2004) και με το άρθρο 45 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 14 του άρθρου 119 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.