Προεδρικό διάταγμα 85/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται:

 

α) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, κατά το μέρος που αφορά τις υπαγόμενες σ' αυτό υπηρεσίες (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), πλην των υπηρεσιών του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν και των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τα προεδρικά διατάγματα 189/2009 (άρθρο 3) και 96/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 1)ε (ΦΕΚ 170/Α/2010)).

 

β) από τις διευθύνσεις:

 

α)α) Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1985 (ΦΕΚ 28/Α/1985), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 50 παράγραφος 2 περίπτωση ζ' του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)),

 

β)β) Άθλησης για Όλους, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος 96/2010) και

 

γ)γ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η οποία με το άρθρο 13 παράγραφος 3 (περιπτώσεις ζ', η', θ') του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού.

 

3. Όλες οι λοιπές υπηρεσίες του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως είναι διαμορφωμένες κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, παραμένουν και λειτουργούν στο μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και για θέματα και αρμοδιότητες της παραγράφου 2 νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

6. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του ιδρυόμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπάγονταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνουν έως 31-12-2013 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το μετονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σ' αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.