Προεδρικό διάταγμα 96/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων:

 

α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως:

 

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

 

α)α) από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 189/2009, σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παράγραφος 1 άρθρου 2 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009)).

 

β)β) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 2 περίπτωση β' του προεδρικού διατάγματος 189/2009).

 

β) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης, η οποία έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 185/2009.

 

γ) 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

 

α)α) από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2010 (ΦΕΚ 15/Α/2010)). Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005)) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007)), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

 

β)β) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/1997), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 185/2009). Η εποπτεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

γ)γ) Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 386/1991 (ΦΕΚ 139/Α/1991)).

 

2. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λιγότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα (κοινωνική καινοτομία), ιδίως η ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί βιώσιμες συνέργειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 

δ) Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

 

α)α) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985)):

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1985 (ΦΕΚ 28/Α/1985))
Διεύθυνση Άθληση για Όλους (άρθρο 39 του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002)).

 

Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρθρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 23/Β/2001).

 

β)β) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009)).

 

ε) Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού: από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και δ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/1993), άρθρο 3 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 και άρθρο έκτο παράγραφος 4 περίπτωση στ' του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.