Προεδρικό διάταγμα 8/2/80

ΠΔ 08-02-1980: Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 08-02-1980: Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 131/Δ/1980), 26-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμό ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. την υπ' αριθμό 1353/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένου ρυμοτομικό σχέδιον (ΦΕΚ 164/Δ/1969) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον και στερουμένων παντελώς όρων δομήσεως ή στερουμένων συντελεστού δομήσεως και συγχρόνως αριθμού ορόφων ή ποσοστού καλύψεως ή και αμφοτέρων, ορίζονται ως ακολούθως:}

 

2. Μετά το εδάφιον β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του αυτού ως άνω από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) ως το άρθρον τούτο προσετέθη δια του άρθρου μόνου του από 26-01-1979 προεδρικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 105/Δ/1979), προστίθεται εδάφιον γ έχον ως ακολούθως:

 

{γ) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται σύστημα δομήσεως το των πτερύγων ο συντελεστής ορίζεται εις οκτώ δέκατα (0,8).}

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 08-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.