Προεδρικό διάταγμα 8/3/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 3 του από 27-05-1978 προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας των οικοπέδων των ζωνών Α, Β, Γ και Δ ορίζεται σε 20.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

2. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά ζώνες ως εξής:

 

Ζώνη Α.

 

α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται:

 

α)α) Για χρήση κατοικίας σε 0,05 χωρίς η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να υπερβαίνει τα 200 m2. Στο οικόπεδο επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για μια μόνο κατοικία.

α)β) Για εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση λουομένων και για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων σε 0,05 χωρίς η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων να υπερβαίνει τα 300 m2.

 

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 1 με μέγιστο ύψος 4 m.

 

γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης γ της Ζώνης Δ εφαρμόζονται και στη Ζώνη αυτή.

 

Ζώνη Β.

 

α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,075 χωρίς η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να υπερβαίνει τα 400 m2.

 

β)α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών για χρήση κατοικίας ορίζεται σε 2 με μέγιστο ύψος 7,5 m.

β)β) Για τις λοιπές χρήσεις ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 1 με μέγιστο ύψος 3,5 m.

 

Ζώνη Γ.

 

α)α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,075 χωρίς η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να υπερβαίνει τα 400 m2.

α)β) Κατ' εξαίρεση ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων για οργανωμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με τη μορφή οικίσκων (Bungalows) και για κοινωφελείς λειτουργίες, ορίζεται σε 0,15 χωρίς η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να υπερβαίνει τα 1200 m2.

 

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο ύψος 7,5 m.

 

Ζώνη Δ.

 

α) Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σε 0,01 χωρίς η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να υπερβαίνει τα 200 m2, με δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης σε 0,015 στους υπόγειους χώρους.

 

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 1 με μέγιστο ύψος 3,5 m.

 

γ) Για τις εγκαταστάσεις της Ζώνης Δ καθορίζονται και οι κάτωθι περιορισμοί που ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ).

 

Για τους κλειστούς χώρους, ο φέρων σκελετός μπορεί να κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηροδοκούς κ.λ.π. και επικαλύπτεται με εμφανή λιθοδομή πάχους τουλάχιστον 30 cm που συνεχίζεται καθ' ύψος και μετά την οροφή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται στηθαίο ύψους τουλάχιστον 50 cm.

 

Σε περίπτωση μη κεκλιμένης στέγης, το δώμα πρέπει να καλύπτεται με σχιστόπλακες ή πλάκες τσιμέντου.

 

Η κεκλιμένη στέγη επικαλύπτεται με κεραμίδια ή σχιστόπλακες.

 

Για τους ημιυπαίθριους - υπαίθριους χώρους:

 

Απαγορεύεται η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή του φέροντος σκελετού που πρέπει να γίνεται με εμφανή λιθοδομή, μέγιστου ύψους 3 m. Η επικάλυψη των ημιυπαίθριων χώρων γίνεται με δοκούς ξύλινους ή σιδερένιους και κλαδόπλεκτο στέγαστρο. Όλες οι άλλες εγκαταστάσεις (πάγκοι, τοιχεία κ.λ.π.) γίνονται από εμφανή λιθοδομή.

 

Τα δάπεδα, οι βαθμίδες και λοιπές κατασκευές των υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων στρώνονται με σχιστόπλακες, πλάκες τσιμέντου, κυβόλιθους. Απαγορεύεται η επίστρωση των δαπέδων με μωσαϊκό ή μαρμαρίνες ή άλλο υλικό με στιλπνή υφή. Το ποσοστό του κλειστού χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας και στα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα δύναται να φθάνει τα 50 m2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου η μορφολογία του εδάφους το υπαγορεύει γίνεται βαθμιδωτά. Τα στοιχεία αντιστήριξης γίνονται από εμφανή λιθοδομή και το ύψος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,50 m. Για τις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να προβλέπονται χώροι στάθμευσης μέγιστης συνεχούς δυναμικότητας 60 επιβατηγών αυτοκινήτων και ελάχιστης 10. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων στάθμευσης και η διάταξη των χώρων, καθορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ) ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου. Οι χώροι στάθμευσης απομονώνονται από τον υπόλοιπο χώρο των εγκαταστάσεων με πυκνή φύτευση.

 

3. Ειδικά για οικόπεδα των ζωνών Α, Β, Γ και Δ που είναι κατά παρέκκλιση άρτια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η συνολική επιφάνεια του κτίσματος να φθάνει τα 50 m2, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης.

 

Κατά τα λοιπά για τα οικόπεδα αυτά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.