Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται απολύτως η άνευ αδείας της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας οιαδήποτε εκσκαφή των πεζοδρομίων.

 
2. Οι κατά την παράβαση της ως άνω παραγράφου εκσκάπτοντες πεζοδρόμια, διώκονται υπό της Αστυνομικής Αρχής κατά τις σχετικές κείμενες διατάξεις ήτοι ως άνευ αδείας εκτελούντες εργασίες, δια την εκτέλεσιν των οποίων απαιτείται προηγουμένως η τοιαύτη άδεια.

 
3. Παρά της ως άνω υπηρεσίας τηρείται ειδικό βιβλίο καταχωρήσεως των αδειών εκσκαφής πεζοδρομίων, βάσει δε τούτου παρακολουθείται η άρτια αποκατάστασις αυτών και ενεργούνται τα εν το προηγούμενο άρθρο διαλαμβανόμενα ως προς την επίτευξη ταύτης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.