Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν οι απαιτούσες την επισκευή του πεζοδρομίου ζημίες οφείλονται εις προηγουμένη τούτου αποσύνθεση ή εκσκαφή δι' εγκατάσταση ή επιδιόρθωση υπογείων αγωγών ή δι' οιαδήποτε άλλα έργα, επισπεύδων δε την εκτέλεσιν των έργων τούτων δεν είναι ο κατά το άρθρο 1 υπόχρεος, δια την επισκευή ιδιοκτήτης, αλλά έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται ταύτα εις την πλήρη επισκευή του πεζοδρομίου κατά τις υποδείξεις της αρμοδίας υπηρεσίας.

 
2. Εις περίπτωσιν μη επισκευής του εκσκαφέντος πεζοδρομίου ή κακής επισκευής αυτού, η αρμοδία υπηρεσία τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως ενεργούσα, προσκαλεί τους κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόχρεους δι' απλής δια της Αστυνομικής Αρχής προσκλήσεως ίνα εντός βραχύτατης προθεσμίας επισκευάσουν πλήρως το εκσκαφέν πεζοδρόμιο. Η άπρακτος τυχόν παρέλευσις της ταχθείσης προθεσμίας συνεπάγεται την υπό της Αστυνομικής Αρχής ποινική δίωξη του υπόχρεου, και την υπό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας και δαπάνες αυτών άμεση και άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως επισκευή του πεζοδρομίου δια του μάλλον συντόμου τρόπου, εισπραττομένων των γενομένων δαπανών παρά των ως άνω υπόχρεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7.

 
3. Εφ' όσον οι ανωτέρω υπόχρεοι ή ο Δήμος ή η Κοινότητα ήθελον αρνηθούν την επισκευή του πεζοδρομίου δικαιούται να προβεί εις ταύτη και εις βάρος των υπόχρεων ο ιδιοκτήτης της οικοδομής προ της οποίας το ανασκαφέν πεζοδρόμιο, εφαρμοζόμενων ως προς την είσπραξη των δαπανηθέντων των διατάξεων του άρθρου τούτου.

 

4. Ως υπόχρεοι δια την επισκευή του πεζοδρομίου προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται οι κατά τις διατάξεις του επομένου άρθρου λαβόντες την άδεια εκσκαφής αυτού.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.