Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εκτός των Δήμων και Κοινοτήτων και πας έτερος ενδιαφερόμενος δύναται να προβαίνει εις τις κατά το παρόν διάταγμα εργασίες κατασκευής και επισκευής των πεζοδρομίων εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων τη εγκρίσει του επί οικείου Νομάρχου, εις ον μεταβιβάζεται η εν προκειμένω αρμοδιότης του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, ήτις οφείλει πάντοτε να χορηγείται εφ' όσον ο Δήμος ή η Κοινότητα ολιγωρούν εις την εκτέλεσιν των κατά το άρθρο 5 και εφεξής υποχρεώσεών των. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο διακανονισμός των καταβληθεισών δαπανών και η είσπραξις αυτών γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.