Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία κρίνει περί της ανάγκης κατασκευής και επισκευής των πεζοδρομίων βάσει των υπό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας παρεχομένων σε αυτή οδηγιών. Περί της ανάγκης ταύτης συντάσσει η ειρημένη υπηρεσία έκθεση, εν η δέον να διασαφηνίζονται τα κατά το προηγούμενο άρθρο καθορισθέντα τεχνικά στοιχεία και να υποδεικνύεται η εύλογος δια την αποπεράτωση της εργασίας προθεσμίας.

 
Η έκθεσις αυτή υποβάλλεται εις τον Νομάρχη, όστις δια της Αστυνομικής Αρχής ειδοποιεί τους υπόχρεους επί αποδείξει παραλαβής δια την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών, ίνα εντός ορισμένης προθεσμίας αποπερατώσει αυτές συμφώνως προς τις τεχνικές υποδείξεις της εκθέσεως.

 
2. Της προθεσμίας ταύτης δεν δύναται να επιτραπεί παράτασις ει μη μόνον εφ' άπαξ και το πολύ μέχρι του ημίσεος της αρχικώς ορισθείσης. Εις περίπτωσιν καθ' ην η διαμονή των κατά τα ανωτέρω υπόχρεων είναι άγνωστος, αρκεί και γενική δια του τύπου πρόσκλησις, δημοσιευομένη υπό του Νομάρχη τουλάχιστον τρις εις τρία εκ των στην πόλη κυκλοφορούντων ημερησίων φύλλων και τοιχοκολλημένη άμα εις την περιφέρεια, εν η διατάσσεται η εκτέλεσις των εργασιών. Προκειμένου περί πόλεων και κωμών, αίτινες δεν αποτελούν πρωτεύουσα Νομού ή επαρχίας, αρκεί εν τη περιπτώσει ταύτη και μόνη η δια τοιχοκολλήσεως πρόσκλησις. Ο Νομάρχης μετά το πέρας της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, ειδοποιεί την επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία και τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα περί των γενομένων προσκλήσεων και των ταχθεισών προθεσμιών, ο δε Δήμος ή η Κοινότητα οφείλει άμα τη ειδοποιήσει ταύτη να συντάσσει μελέτη δια την εκτέλεση των περί ων ο λόγος εργασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.