Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία μετά την έκπνευση της ταχθείσης δι' έκαστον υπόχρεων προθεσμίας, οφείλει να προβαίνει εις επιτόπιο έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών και να υποβάλει εις τον Νομάρχη σχετική έκθεση εν η να εμφαίνεται ποίοι εκ των κληθέντων υπόχρεων δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποχρεώσεις των είτε ως ουδόλως εκτελέσαντες τις διαταχθείσας εργασίας, είτε ως εκτελέσαντες αυτές κακοτέχνως ή κατά τρόπον διάφορον του καθορισθέντος. Ο Νομάρχης δικαιούται να αναθέτει εις τον οικείον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων την αναθεώρηση της εκθέσεως του Νομομηχανικού ή και μετ' αυτού από κοινού να ενεργεί τοιαύτη αναθεώρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.