Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βάσει της κατά το προηγούμενο άρθρο εκθέσεως αναθεωρηθείσης τυχόν εν ανάγκη, συμφώνως προς τα σε αυτό άρθρο διαλαμβανόμενα, ο Νομάρχης ειδοποιεί τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα περί των μη εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις των. Ο Δήμος ή η Κοινότητα αμέσως μετά την τοιαύτη ειδοποίηση οφείλει να προβαίνει δια του μάλλον συντόμου τρόπου εις την εκτέλεσιν των εργασιών, αίτινες ουδόλως ή κακώς εκτελέσθηκαν υπό των υπόχρεων εις βάρος και δια λογαριασμό τούτων.

 
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άνευ της τηρήσεως των διατυπώσεων των άρθρων 3 και 4 άμεσος υπό του Δήμου ή Κοινότητος κατασκευή των κρασπέδων και των ρείθρων μόνο των πεζοδρομίων εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων παρόδιων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το από [ΒΔ] 05-03-1938 βασιλικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.