Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ευθύς μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο εκτέλεσιν των εργασιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα, υποβάλλει εις την επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία, πίνακα εμφαίνοντα το ποσοστόν της δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών δι' ου επιβαρύνεται έκαστος υπόχρεος. Το ποσοστό τούτο καθορίζεται αναλόγως του μήκους του επί της οδού προσώπου εκάστου οικοπέδου βάσει της ανά τρέχον μέτρον πεζοδρομίου μετρούμενο επί της οικοδομικής γραμμής αντιστοιχούσης δαπάνης. Προς εύρεση της τελευταίας ταύτης δαπάνης λαμβάνονται μόνο υπόψη τα τμήματα των πεζοδρομίων εφ' ων εκτελέσθηκε ομοιόμορφη ποιοτικά και ποσοτικά εργασία. Ο αυτός πίνακας δέον να διαλαμβάνει και τον χρόνον καθ' ον περατώθηκε η εργασία ως προς έκαστο υπόχρεο και τον ημερήσιο τόκο τον αναλογούντα εις το υπ' αυτού πληρωτέο ποσό.

 

2. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία ελέγχει τον πίνακα προβαίνουσα παραλλήλως και εις εξέτασιν των εκτελεσθέντων έργων και επιφέρει εις αυτόν τις αναγκαίες διορθώσεις, μεθ' ο υποβάλλει τούτον εις τον Νομάρχη, όστις προβαίνει εις την κύρωση αυτού, δυνάμενος προ ταύτης να ζητεί και την σχετική γνώμη του οικείου Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων.

 
3. Εάν οι εργασίες γίνονταν υπό του δήμου ή κοινότητος δι' αυτεπιστασίας και απ' ευθείας προμήθειας υλικών, προ της συντάξεως του κατά τα ανωτέρω πίνακα, καταρτίζεται υπό του Δήμου ή Κοινότητας ακριβής επιμέτρηση των γενομένων εργασιών και απολογισμός των καταβληθεισών δαπανών. Ο Νομάρχης υποβάλλει εις το Υπουργείο τα στοιχεία του απολογισμού μετά των παρατηρήσεων της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας και της ιδίας αυτού γνώμης. Ο απολογισμός ούτος κυρώνεται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, αφού επενεχθώσιν εις αυτόν οι τυχόν κριθείσες μεταρρυθμίσεις, βάσει δε του ούτω κυρωθέντος απολογισμού συντάσσεται ο κατά το προηγούμενο άρθρο πίνακας και ενεργούνται τα περαιτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της παραγράφου 3 του άρθρου 6 μεταβιβάστηκε στον Υπουργό Συγκοινωνιών με το προεδρικό διάταγμα της [ΠΔ] 23-10-1930 περί μεταβιβάσεως αρμοδιότητος Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εις τον επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.