Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατά το άρθρο 6 υπό του Νομάρχη κυρωθείς πίνακας καθίσταται οριστικός, ουδεμιάς κατ' αυτού ενστάσεως δυναμένης να ληφθεί υπ' όψει, αντίγραφον δε αυτού διαβιβάζει ο Νομάρχης εις τον οικείον ταμία όστις βάσει τούτου επιμελείται της δια λογαριασμό του Δήμου ή Κοινότητας εισπράξεως παρά των υπόχρεων των εν τω πίνακι οριζομένων ποσών κατά τις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις και αποδίδει εις τον Δήμο ή Κοινότητα τα εκάστοτε εισπραττόμενα ποσά.

 
2. Ο Δήμος ή Κοινότητα δύναται να προβαίνει και απευθείας στην είσπραξη βάσει των αυτών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.