Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παρέλευσιν της κατά το άρθρο 3 προθεσμίας και οι μη συμμορφωθέντες εμπροθέσμως προς τις υποχρεώσεις των δύνανται να εκπληρώσουν αυτές. Εν περιπτώσει όμως ταύτη ο υπόχρεος δεν απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προς πληρωμή εις τον Δήμο του ποσού καθ' ο ήθελε ούτος τυχόν ζημιωθεί λόγω της επεμβάσεως του προς εκτέλεσιν των εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμό του υπόχρεου. Ως προς τον καθορισμό της αποζημιώσεως και τον τρόπον πληρωμής αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.