Προεδρικό διάταγμα 901/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος τα κατέχοντα πτυχίον εργολήπτη Δημοσίων Έργων Α' έως και Δ' τάξεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται, κατά την συμμετοχή των εις δημοπρασίας δια την ανάληψη της κατασκευής δημοσίου έργου, να υποβάλλουν εις την οικεία επιτροπή του διαγωνισμού, ομού μετά των λοιπών κατά το άρθρον 7 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 475/1976 περί εκτελέσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων στοιχείων και την κατά το άρθρο 2 του παρόντος υπεύθυνη δήλωση.

 

2. Η μη υποβολή της δηλώσεως, η υποβολή ελλιπούς τοιαύτης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του εργολήπτη από του διαγωνισμού. Το αυτό ισχύει και εις τις περιπτώσεις ανακριβούς δηλώσεως κατά τα ειδικότερα εις το άρθρον 4 οριζόμενα. Ως ελλιπής νοείται η δήλωσις όταν, κατά την αιτιολογημένη κρίσιν της επιτροπής της δημοπρασίας, ελλείπουν ουσιώδη στοιχεία αυτής εκ των στο άρθρο 2 του παρόντος οριζομένων και καθίσταται εκ τούτου αδύνατος η εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 689/1977, ο δε συμμετέχων αδυνατεί να προβεί παραχρήμα εις την σχετική συμπλήρωση.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί πάντων των δημοσίων έργων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, έστω και εάν ταύτα εξαιρέθηκαν της εφαρμογής των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 βάσει Διαταγμάτων εκδοθέντων κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 αυτού ή βάσει οιασδήποτε ετέρας διατάξεως.

 

4. Εις περιπτώσεις συμμετοχής εις την δημοπρασία Κοινοπραξίας εργοληπτών απαιτείται η υποβολή δηλώσεως υφ' ενός εκάστου εκ τούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.