Προεδρικό διάταγμα 901/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εις τους διαγωνισμούς υποβαλλομένη δήλωσις συντάσσεται επί εντύπου του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος και περιλαμβάνει:

 

α) Το ονοματεπώνυμον του δηλούντος εργολήπτη μετά του αριθμού Μητρώου του εργοληπτικού του πτυχίου, προκειμένου δε περί εταιρείας το ονοματεπώνυμον του δηλούντος και νομίμως εκπροσωπούντος αυτήν ως και την επωνυμία της Εταιρείας ην αφορά ή δήλωσις.

 

β) πάσας τις εργολαβίας τις οποίας έχει εν ενεργεία ο συμμετέχων εις την δημοπρασία εργολήπτης φυσικό πρόσωπον η Εταιρεία μετά μνείας της Διευθυνούσης ή άλλως πως εκτελούσας ταύτα υπηρεσίας, του συνοπτικού τίτλου και του προϋπολογισμού εκάστης εξ αυτών και του αθροίσματος όλων των προϋπολογισμών τούτων.

 

γ) πάσας τις εργολαβίας οι οποίες έχουν κατά τα λοιπά αποπερατωθεί υπ' αυτού και επιμετρηθεί, των οποίων όμως τμήματα δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεσθούν άνευ υπαιτιότητας προς τούτο του εργολήπτη. Και δια τις εργολαβίας αυτές παρέχονται τα αυτά ως εν περιπτώσει β στοιχεία, επί πλέον δε ο κατά προσέγγισιν προϋπολογισμός του μη εκτελεσθέντος τμήματος του έργου και μνεία των στοιχείων τα οποία αποτελούν την βεβαίωση δια την άνευ υπαιτιότητας του εργολήπτη μη εκτέλεσιν του τμήματος του έργου.

 

δ) τις εν ενεργεία εργολαβίας τις εκτελούμενες υπό ετέρα νομική μορφήν, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα εις τις επόμενες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή δήλωση ότι δεν υφίστανται τοιαύτες εργολαβίες ή συμμετοχές και

 

ε) ημερομηνία οπωσδήποτε την της δημοπρασίας.

 

2. Εάν ο δηλών είναι φυσικό πρόσωπον εις την δήλωσή του δέον, κατά την περίπτωσιν δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να περιλάβει και τις εργολαβίας των περιπτώσεων β και γ της αυτής παραγράφου 1 τις οποίας έχουν εν ενεργεία νομικά πρόσωπα εις τα οποία ούτος είχε ιδιότητά τινά εκ των της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 689/1977. Ομού δηλώνεται επίσης υποχρεωτικώς και το ποσοστόν συμμετοχής κατά τα κάτωθι:

 

α) εάν πρόκειται περί ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταίρου Εταιρείας μη εχούσης διαχειριστή ή εχούσης διαχειριστή εταίρο ταύτης, ποσοστόν συμμετοχής εις τις ανωτέρω εργολαβίας δηλώνεται το ποσοστόν συμμετοχής του εταίρου εις τα κέρδη ταύτης.

 

β) εάν πρόκειται περί όμοιας Εταιρείας εχούσης διαχειριστή μη εταίρο ταύτης, ο μεν μη εταίρος διαχειριστής δηλοί ποσοστόν συμμετοχής επί τοις εκατόν προκύπτον δια της διαιρέσεως του αριθμού 100 δια του όλου, αριθμού των εταίρων και του διαχειριστή μη εταίρου, οι δε εταίροι δηλούν ποσοστόν προκύπτον εκ της κατανομής του υπολοίπου (μετά την αφαίρεση του ποσοστού του διαχειριστού) εις μέρη ανάλογα προς το ποσοστόν συμμετοχής των εις τα κέρδη της Εταιρείας.

 

γ) προκειμένου περί Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δηλώνεται ως ποσοστόν το προκύπτον εκ της κατανομής του συνόλου κατ' ισομοιρία μεταξύ των μεριδιούχων εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του τυχόν μη μεριδιούχου διαχειριστού.

 

δ) προκειμένου περί Ανωνύμου Εταιρείας δηλώνεται ως ποσοστό το προκύπτον εκ της κατανομής του συνόλου κατ' ισομοιρία μεταξύ των μελών του διοικητικού αυτής συμβουλίου εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του τυχόν μη μέλους Γενικού Διευθυντή αυτής εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

 

3. Εάν ο δηλών είναι νομικό πρόσωπον δέον, κατά την περίπτωσιν δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να περιλάβει και τις εργολαβίας των περιπτώσεων β και γ της αυτής παραγράφου 1 τις οποίας έχουν εν ενεργεία τα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 689/1977 φυσικά πρόσωπα ή Εταιρείες, εις ας ούτος πρότερον συμμετείχε. Δια τα ποσοστά συμμετοχής εις τις Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2.

 

4. Εάν συμμετέχων εις την δημοπρασία εργολήπτης έχει εν ενεργεία εργολαβία των περιπτώσεων β ή γ της παραγράφου 1 του παρόντος εν κοινοπραξία μεθ' ετέρων εργολάβων, εις την δήλωση περιλαμβάνει το εις αυτόν αναλογούν μέρος της εργολαβίας μετά της δηλώσεως δε υποβάλλει και κοινή δήλωση πάντων των Κοινοπρακτούντων εις την εργολαβία ταύτη περί της μεταξύ αυτών κατανομής είτε εις ποσοστά είτε εις φυσικά μέρη του έργου, μετά του προϋπολογισμού εκάστου των φυσικών τούτων μερών, ως ούτος έχει διαμορφωθεί δια του τελευταίου γενομένου αποδεκτού Συγκριτικού Πίνακα. Τα αυτά εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εν κοινοπραξία εκτελούμενων εργολαβιών των δηλουμένων κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος.

 

5. Ως εν ενεργεία εργολαβίες, περιλαμβανόμενες υποχρεωτικώς εις την δήλωση, νοούνται όλες οι εργολαβίες δια τις οποίας έχει κοινοποιηθεί εις τον εργολήπτη ή κατά το άρθρον 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 475/1976 έγκρισις του αποτελέσματος της δημοπρασίας και δεν έχει εισέτι συνταχθεί η κατά το άρθρον 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 475/1976 βεβαίωσις περαιώσεως και δεν έχει υποβληθεί παρ' αυτού η τελική επιμέτρησις.

 

6. Ως περιλαμβανόμενος εις την δήλωση προϋπολογισμός εκάστης εργολαβίας νοείται το συνολικόν ποσόν της συμβάσεως του έργου, περιλαμβανομένου του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου, των τυχόν απροβλέπτων και εν γένει πάσης δια το έργον δαπάνης, ως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημέραν διεξαγωγής της δημοπρασίας, δια των γενομένων αποδεκτών υπό του εργολήπτη μέχρι της στιγμής εκείνης Συγκριτικών Πινάκων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.