Προεδρικό διάταγμα 912/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την είσπραξη παρά του μετόχου εκχωρητή του ποσού που προεξοφλείται απαιτείται όπως ούτως προσκομίσει εις το Ταμείον αντίγραφον λογαριασμού της εκχωρούμενης απαιτήσεώς του, θεωρουμένου παρά της οικείας υπηρεσίας.

 

Το ποσοστόν του τόκου και της προμήθειας καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου δυνάμενου να μεταβάλει τούτο εντός των ορίων τα οποία διαγράφουν οι ισχύουσες δια τις τραπεζιτικές συναλλαγές διατάξεις.

 

Όλα τα έξοδα και πάσης φύσεως δαπάνες, οπωσδήποτε γενόμενες συνεπεία και εις εκτέλεσιν της συμβάσεως εκχωρήσεως βαρύνουν τον εκχωρητή μέτοχο. Ωσαύτως ο εκχωρητής βαρύνεται με τις νομίμους κρατήσεις επί των προμηθειών και επί των τόκων (τοκόσημον).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.