Προεδρικό διάταγμα 929/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την εφαρμογήν του προηγουμένου άρθρου τα δια την απαλλοτρίωση συντασσόμενα, κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικός πίνακας ή η σχετική κατ' άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 κτηματογράφηση, περιλαμβάνουν, πλέον των υπό των περί απαλλοτριώσεων διατάξεων προβλεπομένων, και τα εξής:

 

α) απεικόνιση του βαρύνοντος εκάστην παρόδια ιδιοκτησία τμήματος που απαλλοτριώνεται δια την οδό εδάφους, μετά του εμβαδού του τμήματος τούτου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα υπό των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου και

 

β) στοιχεία του εμβαδού και των εικαζομένων ή ελεγχθέντων ιδιοκτητών πασών των παρόδιων, μετά την πραγματοποίηση της απαλλοτριώσεως ιδιοκτησιών, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων ουδέν τμήμα απαλλοτριώνονται. Εάν οι ανωτέρω του διπλασίου του βαρύνοντος αυτές τμήματος αρκεί απεικόνιση του τοιούτου μόνον μέρους αυτών και η ένδειξις του ότι το εμβαδόν των είναι ανώτερο του ορίου τούτου.

 

2. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες εκάστης πλευράς της οδού βαρύνονται δια το παρακείμενο της ιδιοκτησία των τμήμα της εκτάσεως που απαλλοτριώνεται δια την οδό το οριζόμενο από:

 

α) την οριογραμμή της ζώνης απαλλοτριώσεως εδάφους δια την οδό καθ' όλον το μήκος ταύτης το αποτελούν το προς την οδό όριον νέον της παρόδιου ιδιοκτησίας.

 

β) τις προς τον νέον άξονα της οδού καθέτους που άγονται από τα σημεία τομής της ανωτέρω οριογραμμής καταλήψεως με τα πλάγια όρια της ιδιοκτησίας και

 

γ) την ιδεατή γραμμή την αγομένη εις το μέσον του πλάτους της ζώνης που απαλλοτριώνεται δια την οδό όπου η ανωτέρω ιδεατή γραμμή απέχει από την ανωτέρω υπό το στοιχείον α' οριογραμμή αποστάσεως μέχρι 15 m προκειμένου περί εθνικών οδών ή μέχρις 7,50 m προκειμένου περί των λοιπών οδών. Εις όσα σημεία της δια την οδό ζώνης που απαλλοτριώνεται η ανωτέρω ιδεατή γραμμή απέχει μεγαλύτερες αποστάσεις άγεται η εις απόσταση 15 ή 7,50 m κατά περίπτωσιν παράλληλος προς την υπό στοιχείον α οριογραμμή και η παράλληλος αυτή αποτελεί εις την περίπτωσιν αυτήν το έναντι της υπό στοιχείον α' οριογραμμής όριον του βαρύνοντος την παρόδια ιδιοκτησία τμήματος. Δια την εφαρμογήν των ανωτέρω το πλάτος της ζώνης μετρείται πάντοτε επί της καθέτου προς τον άξονα της οδού.

 

3. Εις τις περιπτώσεις απαλλοτριώσεων δια διαπλάτυνση ή άλλες βελτιώσεις της οδού, χαράσσεται ο νέος άξων της όλης οδού και τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως δι' εκάστην πλευρά της οδού, λαμβανομένου υπ' όψιν του συνολικού νέου πλάτους.

 

4. Το εμβαδόν του κατά τις προηγούμενες παραγράφους βαρύνοντος εκάστην παρόδια ιδιοκτησία τμήματος σημειώνεται εις ιδίαν στήλη του κτηματολογικού πίνακα.

 

5. Εις τις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος διατάγματος το κτηματολογικό διάγραμμα, ο κτηματολογικός πίνακας και τα στοιχεία της κτηματογράφησης συντάσσονται εις δύο επί πλέον αντίτυπα, τα οποία αποστέλλονται εις την αρμόδια δια την συντέλεση της απαλλοτριώσεως Υπηρεσία, εις πάσαν δε συναφή προς την απαλλοτρίωση ταύτη διοικητική διαδικασίαν δύνανται να παρέμβουν και οι βαρυνόμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, έστω και εάν ουδένα τμήμα της ιδιοκτησίας αυτών απαλλοτριώνονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.