Προεδρικό διάταγμα 929/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδία δια την συντέλεση της απαλλοτριώσεως υπηρεσία συντάσσει τους πίνακας των δια την απαλλοτρίωση αποζημιώσεων, μη ξεχωριστές ενδείξεις της αξίας του εδάφους και των λοιπών συστατικών των απαλλοτριούμενων τμημάτων.

 

2. Εις ιδίαν στήλη των ανωτέρω πινάκων περιλαμβάνεται και η αξία του βαρύνοντος εκάστην παρόδια ιδιοκτησία τμήματος του δια την οδό εδάφους που απαλλοτριώνεται, υπολογιζόμενη βάσει των κατά το προηγούμενον άρθρον προσδιοριζομένων εμβαδών του τμήματος αυτού και με τις αυτές τιμάς οι οποίες προσδιορίσθηκαν δια την απαλλοτρίωση αυτών, κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

 

3. Εάν το βαρύνον εκάστην ιδιοκτησία εμβαδόν του δια την οδό εδάφους που απαλλοτριώνεται είναι μεγαλύτερο του ημίσεως του μετά την απαλλοτρίωση απομένοντος εμβαδού της βαρυνόμενης ιδιοκτησίας ή του συνολικού εμβαδού της βαρυνόμενης ιδιοκτησίας εις όσες περιπτώσεις ουδέν τμήμα ταύτης απαλλοτριώνονται, σημειώνεται εις ιδίαν στήλη των πινάκων ο περιορισμός της επιβαρύνσεως της παρόδιου ιδιοκτησίας εις το ανωτέρω ήμισυ.

 

4. Δια των πινάκων τούτων πραγματοποιείται και ο κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 653/1977 συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δια την συντέλεση δε της απαλλοτριώσεως αρκεί η παρακατάθεσις των μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού προκυπτόντων ποσών, βάσει των προσωρινών τιμών μονάδος ή των οριστικών τοιούτων εάν αυτές έχουν προσδιορισθεί. Εις τα ποσά περιλαμβάνονται και τα ποσά τα οποία βαρύνουν ετέρους παρόδιους ιδιοκτήτες καθ' ο μέτρο δε καλύπτονται υπό του πραγματοποιηθέντος συμψηφισμού.

 

5. Οσάκις το Δημόσιον παρακαταθέσει, κατά τα ανωτέρω, αποζημιώσεις απαλλοτριώσεως δια τα τμήματα του εδάφους που δεν καλύφθηκαν δια συμψηφισμού και βαρύνοντα ετέρας παρόδιους ιδιοκτησίας, η αρμοδία δια την συντέλεση της απαλλοτριώσεως υπηρεσία, μετά την συντέλεση της απαλλοτριώσεως ταύτης, προβαίνει εις την βεβαίωση των αντιστοίχων ποσών εις βάρος των υπόχρεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 33, 35 και 37 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 περί της διαρθρώσεως των Δημοσίων Ταμείων κ.λ.π. ως εκάστοτε ισχύουν.

 

6. Εάν η παρακατάθεσις πραγματοποιήθηκε με προσωρινές τιμές μονάδος, επακολουθεί συμπληρωματική βεβαίωσις του υπολοίπου μετά τον καθορισμό των οριστικών τιμών μονάδων. Η συμπληρωματική αυτή βεβαίωσις δύναται να γίνεται και τμηματικώς, εάν τμηματικώς γίνεται ο προσδιορισμός των οριστικών τιμών μονάδος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.