Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Οικονομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Οικονομικό έτος

 

Το οικονομικό έτος αρχίζει 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το πρώτο οικονομικό έτος λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του έτους της σύστασης του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

ΙΙ. Προϋπολογισμός

 

1. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά μήνα Δεκέμβριο μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

2. Αναμόρφωση ή τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια

 

1. Ο συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, χωρίς υποχρέωση καταβολής ποσοστού του κεφαλαίου αυτού στο Δημόσιο. Από το καταστατικό μπορεί να προβλέπεται και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.

 

2. Στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο περιέρχονται:

 

α) Τα ποσά που περιέρχονται στο συνεταιρισμό από δωρεές.

β) Οι τόκοι των κατά το άρθρο 8, παράγραφος IV.6 καταθέσεων.

γ) Οι τακτικές εισφορές των μελών.

 

3. Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και για την αντιμετώπιση των εξόδων του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τυχόν υπόλοιπο από το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ή διανέμεται κατά το λόγο της μερίδας μεταξύ των κατά τη διάλυση υπαρχόντων μελών ή διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς στον οικείο δήμο ή κοινότητα όπου η δραστηριότητα ή η έκταση του συνεταιρισμού.

 

4. Το έκτακτο αποθεματικό σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης και για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

 

5. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό συνυπολογίζεται με το τακτικό και διατίθεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο III.3 του άρθρου αυτού.

 

IV. Ισολογισμός - Απολογισμός

 

1. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και υποβάλλεται για έγκριση του στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο ισολογισμός και απολογισμός κατατίθεται οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία του συνεταιρισμού για να λάβουν γνώση όλοι οι συνεταίροι.

 

2. Μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού του ισολογισμού και του απολογισμού υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

V. Δάνεια

 

1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνάπτουν δάνεια για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 

2. Το ύψος του δανείου και οι όροι αποδοχής καθορίζονται από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στη Γενική Συνέλευση του και από τους δανειοδοτικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.