Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

I. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού από τη Γενική Συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία ψήφων επί του συνόλου των ψηφισάντων. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μικρότερος των τριών και πάντοτε περιττός, καθώς και η διάρκεια της θητείας του καθορίζεται από το καταστατικό του συνεταιρισμού. Η θητεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα χρόνο και μεγαλύτερη από τρία.

 

2. Το καταστατικό προβλέπει την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης.

 

3. Κωλύματα εκλογής κάποιου ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου οικοδομικού συνεταιρισμού έχουν:

 

α) Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

 

β) Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και στα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος και συκοφαντικής δυσφήμισης, άσχετα με την ποινή που μπορεί να επιβάλλεται σ' αυτά.

 

γ) Όσοι έχουν παραπεμφθεί ως κατηγορούμενοι με τελεσίδικο βούλευμα,λόγω αδικήματος το οποίο έχει παραγραφεί.

 

δ) Όσοι τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 

ε) Όσα μέλη έχουν κηρυχθεί έκπτωτα με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Η αποκατάσταση μετά τη χορήγηση αμνηστίας και χάριτος με άρση των συνεπειών δεν αίρουν την ανικανότητα εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα παραπάνω. Κωλύματα εκλογής ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου οικοδομικού συνεταιρισμού υπάρχει και μεταξύ προσώπων που συνδέονται με βαθμό συγγένειας μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Από τα πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με το παραπάνω κώλυμα συγγένειας, εκλεγείς θεωρείται όποιος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

 

5. α. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου Ω12 του άρθρου 11, εφόσον το κύρος αυτής δεν έχει νόμιμα προσβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του, όπως ειδικότερα προβλέπεται από το καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

β. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο διενεργούν μόνο τις κατεπείγουσες ή απλές διαδικαστικές πράξεις που είναι απολύτως απαραίτητες για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του Οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

γ. Σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες, ο προσφεύγων εντός της ίδιας προθεσμίας ή σε περίπτωση παράλειψης αυτού το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της αγωγής ακυρώσεως, δύναται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καταθέσει αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης του συνεταιρισμού για την διενέργεια των πράξεων του προηγουμένου εδαφίου β για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Κάθε άλλη όμοια αίτηση, κατατεθειμένη εμπροθέσμως από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, συνεκδικάζεται με την αρχική αίτηση. Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί επίσης τις διαδικαστικές πράξεις του εδαφίου β της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που δεν κατατίθεται η προαναφερόμενη αίτηση του διορισμού προσωρινής διοίκησης, τη διοίκηση του συνεταιρισμού ασκεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο για τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση β του παρόντος.

 

δ. Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση τυχόν ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου και εφ' όσον δεν διορίζεται με αυτή προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει κατά τα προαναφερόμενα παραμείνει στην Διοίκηση του Συνεταιρισμού, ή το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο V.15 του άρθρου 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 448/1991 (ΦΕΚ 165/Α/1991).

 

6. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα, από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.

 

ΙΙ. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το συνεταιρισμό, αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του συνεταιρισμού, καθώς και για ότι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, του καταστατικού του συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την εκπροσώπηση του συνεταιρισμού για ορισμένα θέματα στον Πρόεδρο ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την απόκτηση ή εκποίηση έκτασης, τη σύναψη δανείου καθώς και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας όπου ενεργεί συλλογικά.

 

3. Κάθε πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα του και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη.

 

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωση που περιέχει τα ονόματα των μελών του εποπτικού συμβουλίου.

 

2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση ισολογισμό.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει κάθε χρόνο στο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πίνακα με τις μεταβολές στα ονόματα των μελών του, με πλήρη αιτιολόγηση των μεταβολών.

 

IV. Ευθύνη και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση κατά τη διοίκηση του συνεταιρισμού και τη διαχείριση των υποθέσεων του να καταβάλλει την επιμέλεια που απαιτείται γενικά στις συναλλαγές και ευθύνεται έναντι του Συνεταιρισμού για κάθε ζημιά που προκαλεί από δόλο ή αμέλεια.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη αποτελούν τα 3/4 του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση κλασματικού υπολοίπου εφόσον τούτο υπερβαίνει το μισό η απαρτία είναι ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός του πηλίκου. Εφ' όσον είναι ίσο ή μικρότερο του μισού, η απαρτία είναι ο ακέραιος αριθμός του πηλίκου.

 

3. Εάν πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά άμεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη σύζυγο του ή τα τέκνα του, το μέλος αυτό δεν μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις των οργάνων του συνεταιρισμού, ούτε ψηφίζει.

 

4. Μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς το συνεταιρισμό και προς τους δανειστές για κάθε ζημιά που προκύπτει από παράβαση των διατάξεων των κειμένων νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων για τα καθήκοντά τους. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά πέντε χρόνια.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του συνεταιρισμού καθώς και των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την έντοκη κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και στο όνομα του συνεταιρισμού κάθε ποσού που υπερβαίνει τα οριζόμενα από το καταστατικό για την κάλυψη των εξόδων του συνεταιρισμού.

 

7. Κάθε μέλος του οικοδομικού συνεταιρισμού έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των τηρουμένων βιβλίων, πρακτικών ή άλλων στοιχείων σχετικών με τη δραστηριότητα του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.