Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λύση - Εκκαθάριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Λύση

 

1. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός διαλύεται:

 

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας που προβλέπεται από το καταστατικό του, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 8 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Είναι δυνατόν ο οικοδομικός συνεταιρισμός και μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που ορίζεται από το καταστατικό του να εξακολουθεί να υφίσταται, προκειμένου να συντηρεί τα έργα υποδομής των κοινοχρήστων χώρων.

 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών και μόνο με την προϋπόθεση αυτή.

 

γ) Όταν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 17 παράγραφος 6.

 

δ) Με κατάργηση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού του συνεταιρισμού από τον Υπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του συνεταιρισμού από τη στιγμή που θα καταστεί τελεσίδικη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

δ. 1) Όταν ο συνεταιρισμός εκτρέπεται από τον σκοπό του που ορίζεται στο καταστατικό του ή όταν για την εκπλήρωση του σκοπού του χρησιμοποιεί μέσα που αντίκεινται στους νόμους και τα χρηστά ήθη.

δ. 2) Όταν για οποιαδήποτε αιτία γίνεται αδύνατη η κανονική συγκρότηση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 11 παράγραφος V.2 για την προσβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

δ. 3) Όταν το καταστατικό του συνεταιρισμού εγκρίθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία των μελών.

δ. 4) Όταν για δύο συνεχή χρόνια ο συνεταιρισμός δεν τηρήσει τη διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων των γνωστοποιήσεων και όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

δ. 5) Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5)β και η καθυστέρηση οφείλεται στον οικοδομικό συνεταιρισμό.

 

Από το καταστατικό του συνεταιρισμού είναι δυνατόν να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης του.

 

2. Οι αποφάσεις για τη λύση ή τη συνέχιση του οικοδομικού συνεταιρισμού γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού με σχετική καταχώρηση στους ειδικά τηρούμενους για το συνεταιρισμό φακέλλους.

 

ΙΙ. Εκκαθάριση

 

1. Από το χρονικό σημείο λύσης του συνεταιρισμού τελεί αυτός αυτοδίκαια υπό εκκαθάριση. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο συνεταιρισμός θεωρείται ότι υφίσταται για την εκκαθάριση και μόνο και διατηρεί την επωνυμία του, στην οποία προστίθενται ολογράφως οι λέξεις υπό εκκαθάριση.

 

2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εκκαθαριστές δεν μπορεί να ορισθούν μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο η Γενική Συνέλευση δεν ορίζει εκκαθαριστές με αίτηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού διορίζει εκκαθαριστές.

 

3. Εκκαθαριστές ορίζονται τρεις και ενεργούν από κοινού. Η πράξη διορισμού των εκκαθαριστών καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπά τους, γνωστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Αν για οποιαδήποτε λόγο δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο η γνωστοποίηση γίνεται από τους ίδιους τους εκκαθαριστές.

 

4. Το Διοικητικό και το εποπτικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού κατά την περίοδο της εκκαθάρισης παραμένουν τα ίδια έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία τους.

 

5. Οι εκκαθαριστές που διορίσθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ειρηνοδικείου της έδρας του μπορεί αν ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση ή να αντικατασταθούν από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους. Κατά τη συζήτηση στο Ειρηνοδικείο καλούνται και οι εκκαθαριστές.

 

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύσουν στον τύπο δύο φορές και να τοιχοκολλήσουν στα γραφεία του συνεταιρισμού και στον οικείο δήμο ή κοινότητα την απόφαση λύσης του συνεταιρισμού και να προσκαλέσουν τους δανειστές του οικοδομικού συνεταιρισμού με ιδιαίτερες προσκλήσεις να λάβουν γνώση του αποθεματικού κεφαλαίου ή των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιριστικού εφόσον το αποθεματικό κεφάλαιο δεν καλύπτει το ποσό της όλης δανειοδότησης.

 

7. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του συνεταιρισμού ισχύουν οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5 καθώς και οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

 

8. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης τα όργανα του συνεταιρισμού εξακολουθούν να υφίστανται μόνο για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού του συνεταιρισμού περί Διοικητικών Συμβουλίων.

 

9. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές διορίσθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με απόφαση του αρμόδιου Ειρηνοδικείου με την ίδια απόφαση ορίζεται και τακτή προθεσμία για την εκκαθάριση του συνεταιρισμού που λύθηκε. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προθεσμία για την εκκαθάριση ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά κανόνα τα δύο χρόνια.

 

10. Για τον καθορισμό ή την παράταση της προθεσμίας εκκαθάρισης λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του λυθέντος συνεταιρισμού, οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις, οι ειδικές περιστάσεις, οι όροι και περιορισμοί που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή άλλων νόμων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει σχέση με το έργο της εκκαθάρισης.

 

11. Οι εκκαθαριστές αποπερατώνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του λυθέντος συνεταιρισμού και εισπράττουν τις απαιτήσεις. Για την αποπεράτωση εκκρεμών υποθέσεων οι εκκαθαριστές μπορούν να συνάπτουν και νέες δικαιοπραξίες.

 

12. Με την έναρξη της εκκαθάρισης και στη συνέχεια κατ' έτος οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάσσουν ισολογισμό και απολογισμό και να τους γνωστοποιούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.

 

13. Σχετικά με την έκταση ισχύουν τα εξής:

 

α) Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αγορά της έκτασης από τον οικοδομικό συνεταιρισμό γίνεται η απόδοση της αξίας των εταιρικών μερίδων στα μέλη του συνεταιρισμού όπως αυτές προκύπτουν από τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης.

 

β) Αν έχει αγορασθεί η έκταση τότε αυτή εκποιείται και με το ποσό που εισπράττεται γίνεται η απόδοση της αξίας των εταιρικών μερίδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ισολογισμού. Κατά την εκποίηση της έκτασης δικαίωμα προτίμησης έχει κατά την κείμενη νομοθεσία ο οικείος δήμος ή κοινότητα και μετά η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως σκοπό την εκτέλεση οργανωμένων στεγαστικών προγραμμάτων με τη δυνατότητα μετά να διαθέτουν ή μεταβιβάζουν την εν λόγω έκταση σε άλλον οικοδομικό συνεταιρισμό ή να εκτελούν στεγαστικά προγράμματα. Η αξία της έκτασης υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 8)β του άρθρου 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

14. Αν οι εκκαθαριστές γνωρίζουν την ύπαρξη δανειστών του συνεταιρισμού που δεν εγείρουν απαιτήσεις τους πριν από την αποπλήρωση των εταιρικών μεριδίων, το ποσό που τους αναλογεί κρατείται για έξη μήνες. Μετά την προθεσμία αυτή παραγράφεται οποιαδήποτε αξίωσή τους.

 

15. Τα ποσά που εισπράττονται από τους εκκαθαριστές κατατίθενται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Τα βιβλία και τα έγγραφα του συνεταιρισμού μετά το τέλος της εκκαθάρισης παραδίδονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του, όπου παραμένουν επί τριετία προσιτά στους ενδιαφερόμενους.

 

16. Κάθε μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου οι εκκαθαριστές ή οι οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση επιτροπές είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι έναντι του συνεταιρισμού και των δανειστών του για κάθε ζημιά που προέκυψε από παράβαση των κειμένων νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και για χρονικό διάστημα πέντε χρόνια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.