Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Χωροθέτηση οικοδομικών συνεταιρισμών - Οικοδομικών οργανισμών και απόκτηση έκτασης - κατοικιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί οφείλουν να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στο γενικότερο οικιστικό και στεγαστικό πρόγραμμα του κράτους και να επιλέγουν προς αγορά εκτάσεις μέσα στις περιοχές που προβλέπονται για οικιστική χρήση από εγκεκριμένα ή γενικά πολεοδομικά σχέδια ή ζώνες οικιστικού ελέγχου ή από άλλα σχέδια ρύθμισης των χρήσεων γης.

 

2. Αν δεν υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ή άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης ή στα όρια των αντιστοίχων εγκεκριμένων αυτών σχεδίων δεν είναι δυνατή η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού, είναι δυνατόν, μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής και οικιστικής πολιτικής, να εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η χωροθέτηση του οικοδομικού συνεταιρισμού και η οικιστική καταλληλότητα της συγκεκριμένης έκτασης για την οικιστική εξυπηρέτηση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού.

 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βασίζεται δε σε γενικά και ειδικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκτασης καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

 

3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αγορά από τον οικοδομικό συνεταιρισμό έκτασης που υπάγεται σε ίδιο νομικό καθεστώς που αποκλείει τη χρήση για οικιστικούς σκοπούς.

 

4. Σε κάθε δικαιοπραξία απόκτησης έκτασης από οικοδομικό συνεταιρισμό αναφέρεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται σε περιοχή για οικιστική χρήση εντός εγκεκριμένων ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή άλλων σχεδίων ρύθμισης των χρήσεων γης ή η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επισυνάπτονται αντίγραφα τους καθώς και βεβαίωση του Υπουργού Γεωργίας ότι η έκταση δεν είναι δάσος ή δασική ή αναδασωτέα έκταση. Η μη τήρηση των παραπάνω καθιστά άκυρα τα συμβόλαια.

 

Οι παραπάνω δικαιοπραξίες που συνοδεύονται και από τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα με υψομετρικές καμπύλες υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού του άρθρου 4 παράγραφος ΙΙ.3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς των κατοικιών είναι η ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας για τις κατοικίες και βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι οι εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί είναι σύμφωνες με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια ή ότι υφίστανται νομίμως ή έχουν εξαιρεθεί νόμιμα από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα συμβόλαια αγοράς των κατοικιών συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 12 του νόμου 1337/1983.

 

6. Εάν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) χρόνων από την ημέρα έκδοσης της απόφασης 2 του άρθρου αυτού ο οικοδομικός συνεταιρισμός δεν προβεί στην αγορά με οριστικά συμβόλαια, έκτασης για την εκπλήρωση του σκοπού του, τότε διαλύεται αυτοδίκαια. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται επίσης αυτοδίκαια η απόφαση έγκρισης της οικιστικής καταλληλότητας κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.